Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí Số 23(2014) Trang: 18-26
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn
Liên kết:

Artemia Vĩnh Châu là sản phẩm đặc trưng của đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh Sóc Trăng nói riêng, là sản phẩm có lợi thế so sánh và lợi thế cạnh tranh cao về giá và chất lượng so với Artemia trên thế giới. Tuy nhiên, trong sản xuất và tiêu thụ Artemia Vĩnh Châu còn rất nhiều hạn chế liên quan đến nhận thức của tác nhân tham gia chuỗi, liên kết sản xuất và tiêu thụ cũng như sự hỗ trợ của chính quyền địa phương các cấp để tăng số lượng và chất lượng ngành hàng quan trọng này. Nghiên cứu dựa vào lý thuyết chuỗi giá trị của Kaplinsky & Morris (2001), phương pháp liên kết chuỗi giá trị của GTZ Eschborn (2007), nâng cao thị trường cho người nghèo (M4P, 2008) và sự tham gia của các tác nhân tham gia chuỗi. Mục tiêu nghiên cứu bao gồm (1) Đánh giá thực trạng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm Artemia Vĩnh Châu, (2) Vẽ và mô tả sơ đồ chuỗi giá trị sản phẩm Artemia, (3) Phân tích kinh tế chuỗi, (4) Phân tích SWOT và lợi thế cạnh tranh và (5) đề xuất các giải pháp chiến lược nâng cấp chuỗi giá trị sản phẩm Artemia nhằm giúp các nhà hỗ trợ các cấp có đủ cơ sở xây dựng các chính sách và giải pháp phù hợp hơn để tăng giá trị gia tăng và phát triển bền vững chuỗi ngành hàng.

Các bài báo khác
Số tạp chí 22(2014) Trang: 67-71
Tạp chí: Tạp chí Lí luận phê bình văn học nghệ thuật
Số tạp chí 2(2014) Trang: 38-46
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số tạp chí 12(2014) Trang: 85-91
Tạp chí: Nông nghiệp & Phát triển Nông Thôn
Số tạp chí Vol. 52, Number 3A(2014) Trang: 336-342
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí 63(97)(2014) Trang: 91-97
Tạp chí: Tạp Chí Khoa học trường đại học sư phạm Thành Phố Hồ Chí Minh
Số tạp chí số 5 (432)(2014) Trang: 65-72
Tạp chí: Nghiên cứu kinh tế
Số tạp chí 02 (012)(2014) Trang: 24-33
Tác giả: Võ Thành Danh
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh
Số tạp chí 1(2014) Trang: 21-27
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Dạy và học ngày nay
Số tạp chí 4-2014(2014) Trang: 5-7
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Dạy và học ngày nay
Số tạp chí 6(2014) Trang: 5-8
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Dạy và học ngày nay
Số tạp chí 21(2014) Trang: 6-14
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Tạp chi Đại học Sài Gòn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...