Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 20(2014) Trang: 27-40
Tạp chí: Đại học Sài Gòn
Liên kết:

Phương pháp dạy học phổ biến trong các giờ dạy đọc hiểu văn bản hiện nay là phương pháp diễn giảng, giáo viên trình bày cách hiểu về văn bản của mình cho học sinh, học sinh tiếp nhận. Cách dạy này mang tính áp đặt, không phát huy được năng lực sáng tạo của học sinh. Để góp phần giải quyết tình trạng này, chúng tôi đã thử nghiệm tổ chức cho học sinh lớp chuyên Anh, Trường PTTH Chuyên Lý Tự Trọng, TP Cần Thơ thuyết trình. Nghiên cứu này nhằm mục tiêu: phát triển năng lực kiến tạo kiến thức của học sinh, tạo cho học sinh cơ hội hể hiện ý kiến cá nhân về văn bản, phát triển năng lực giao tiếp và kĩ năng đánh giá, tự đánh giá. Kết quả nghiên cứu cho thấy, năng lực kiến tạo kiến thức, năng lực giao tiếp và đánh giá đã được phát triển. Mô hình tổ chức cho học sinh thuyết trình các tác phẩm văn chương trong giờ hiểu văn bản mà chúng tôi thực hiện trong nghiên cứu này có thể được sử dụng ở các trường phổ thông.

Các bài báo khác
Số tạp chí 22(2014) Trang: 67-71
Tạp chí: Tạp chí Lí luận phê bình văn học nghệ thuật
Số tạp chí 2(2014) Trang: 38-46
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số tạp chí Số 23(2014) Trang: 18-26
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn
Số tạp chí 12(2014) Trang: 85-91
Tạp chí: Nông nghiệp & Phát triển Nông Thôn
Số tạp chí Vol. 52, Number 3A(2014) Trang: 336-342
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí 63(97)(2014) Trang: 91-97
Tạp chí: Tạp Chí Khoa học trường đại học sư phạm Thành Phố Hồ Chí Minh
Số tạp chí số 5 (432)(2014) Trang: 65-72
Tạp chí: Nghiên cứu kinh tế
Số tạp chí 02 (012)(2014) Trang: 24-33
Tác giả: Võ Thành Danh
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh
Số tạp chí 1(2014) Trang: 21-27
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Dạy và học ngày nay
Số tạp chí 4-2014(2014) Trang: 5-7
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Dạy và học ngày nay
Số tạp chí 6(2014) Trang: 5-8
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Dạy và học ngày nay
Số tạp chí 21(2014) Trang: 6-14
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Tạp chi Đại học Sài Gòn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...