Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 17(2014) Trang: 56-64
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Liên kết:

Nước thải chăn nuôi heo sau xử lý công nghệ biogas còn nhiễm bẩn rất cao, gây ô nhiễm môi trường, nên có nhiều biện pháp đề xuất để xử lý nước thải đạt chuẩn trong đó biện pháp sinh học, đặc biệt đông tụ sinh học giúp loại bỏ các chất rắn lơ lửng hữu cơ, vô cơ, N và P dư thừa trong nước thải, bằng cách gom chúng lại theo cơ chế kết dính các tế bào vi khuẩn, nhờ vào tính kỵ nước của bề mặt tế bào, qua đó tạo sự đông tụ các vật chất lơ lửng rồi lắng xuống làm cải thiện được nước thải sau xử lý. Kết quả ứng dụng 4 chủng vi khuẩn đông tụ (Bacillus cereus KG05, Bacillus megaterium VL01; Bacillus sp. VL05, Bacillus aryabhattai ST02) vào xử lý nước thải chăn nuôi heo sau biogas quy mô 08 lít trong phòng thí nghiệm cho thấy, sau 2 chu kỳ xử lý (31 giờ) cho hiệu suất đông tụ từ 84 ? 86%, chỉ số TSS (tổng chất rắn lơ lửng) giảm 40,5 lần so với đối chứng, hàm lượng BOD5 (độ oxy hóa sinh học) giảm 144,4 lần so với đối chứng, hàm lượng lân tổng (TP) 4+) 4-) Bacillus cereus KG05 + Bacillus megaterium VL01 được chọn ứng dụng vào xử lý nước thải chăn nuôi heo sau biogas quy mô 80 và 800 lít tại trại chăn nuôi heo. Kết quả hiệu suất đông tụ cao nhất ở chu kỳ 2 đạt 90,4% (quy mô 80 lít) và 82,6% (quy mô 800 lít), chỉ số pH, TSS, TP, đạt loại A hoặc loại B, QCVN40:2011/BTNMT; hàm lượng BOD5, TN, N-NH4+, P-PO4-giảm hơn 50% so với nghiệm thức đối chứng.

Các bài báo khác
Số tạp chí 22(2014) Trang: 67-71
Tạp chí: Tạp chí Lí luận phê bình văn học nghệ thuật
Số tạp chí 2(2014) Trang: 38-46
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số tạp chí Số 23(2014) Trang: 18-26
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn
Số tạp chí 12(2014) Trang: 85-91
Tạp chí: Nông nghiệp & Phát triển Nông Thôn
Số tạp chí Vol. 52, Number 3A(2014) Trang: 336-342
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí 63(97)(2014) Trang: 91-97
Tạp chí: Tạp Chí Khoa học trường đại học sư phạm Thành Phố Hồ Chí Minh
Số tạp chí số 5 (432)(2014) Trang: 65-72
Tạp chí: Nghiên cứu kinh tế
Số tạp chí 02 (012)(2014) Trang: 24-33
Tác giả: Võ Thành Danh
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh
Số tạp chí 1(2014) Trang: 21-27
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Dạy và học ngày nay
Số tạp chí 4-2014(2014) Trang: 5-7
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Dạy và học ngày nay
Số tạp chí 6(2014) Trang: 5-8
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Dạy và học ngày nay
Số tạp chí 21(2014) Trang: 6-14
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Tạp chi Đại học Sài Gòn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...