Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 08(2014) Trang: 13-20
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Liên kết:

Phân bố sử dụng đất đai giữ vai trò quan trọng trong việc phát triển nông nghiệp bền vững của địa phương. Để đáp ứng mục tiêu này 02 phương pháp được ứng dụng trong phân tích là: đánh giá thích nghi đất đai và mô hình toán tối ưu qua kết quả điều tra có sự tham gia của cộng đồng và phỏng vấn 300 nông hộ về các chỉ tiêu kinh tế, xã hội và môi trường, kết quả được tổng hợp, xử lý làm cơ sở cho hai phương pháp đánh giá thích nghi định lượng kinh tế và sử dụng mô hình toán tối ưu. Kết quả nghiên cứu cho thấy đã thành lập được bản đồ đơn vị đất đai từ việc chồng lắp các bản đồ đơn tính đất, nước, kết quả xác lập 68 đơn vị đất đai và 12 vùng thích nghi đất đai tự nhiên cho 09 kiểu sử dụng đất đai gồm: 03 lúa (LUT1), 02 lúa (LUT2), 01 lúa - 01 tôm (LUT3), Chuyên tôm (LUT4), 01 lúa - 02màu (LUT5), Chuyên màu (LUT6), Rừng - tôm (LUT7), Muối - thủy sản kết hợp (LUT8), Tôm - thủy sản kết hợp (LUT9). Kết quả đã xác định phương án bố trí sử dụng đất đai cụ thể, hợp lý cơ bản đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững cho các vùng thích nghi tự nhiên trên cơ sở tối ưu hóa đồng thời 05 mục tiêu về hiệu quả lợi nhuận, hiệu quả yêu cầu lao động, hiệu quả động vốn, mức thích hợp đất đai và hiệu quả môi trường với các trọng số lần lượt thay đổi theo điều kiện ràng buộc về giới hạn diện tích thích nghi, giới hạn yêu cầu lao động và các chỉ tiêu phát triển từng kiểu sử dụng đất đai của chính quyền địa phương.

Các bài báo khác
Số tạp chí 8(2014) Trang: 42-53
Tác giả: Trần Lương
Tạp chí: Tạp chí Khoa học
Số tạp chí Số Chuyên san, Tập 52, số 5A, 2014(2014) Trang: 364-369
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí 4(2014) Trang: 102-104
Tạp chí: Di sản văn hóa
Số tạp chí 24(2014) Trang: 36-37
Tạp chí: Kinh tế và dự báo
Số tạp chí 10(2014) Trang: 2-8
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 51(2014) Trang: 70-78
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi
Số tạp chí 12(2014) Trang: 2-8
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 1&2(2014) Trang: 56-57
Tạp chí: Tạp chí Du lịch Việt Nam
Số tạp chí 04(2014) Trang: 16-17
Tạp chí: Tạp chí Du lịch Việt Nam
Số tạp chí CAAB 2014 - Hướng tới nền nông nghiệp công nghệ và xây dựng nông thôn mới?,(2014) Trang: 19-26
Tạp chí: NÔNG NGHIệP & PHáT TRIểN NÔNG THÔN
Số tạp chí Số 1(2014) Trang: 17-19
Tạp chí: Thông tin Khoa học và Công nghệ- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
Số tạp chí 52 (3A)(2014) Trang: 182-188
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...