Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 8(2014) Trang: 42-53
Tác giả: Trần Lương
Tạp chí: Tạp chí Khoa học
Liên kết:

Bài báo đề cập đến khái niệm kĩ năng giải quyết vấn đề, phát triển kĩ năng giải quyết vấn đề cho sinh viên, thực trạng kĩ năng giải quyết vấn đề của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ và nguyên nhân của thực trạng. Có 81% sinh viên hiểu đúng khái niệm kĩ năng giải quyết vấn đề. 92.2% sinh viên cho rằng kĩ năng giải quyết vấn đề và việc rèn luyện kĩ năng giải quyết vấn đề là rất cần thiết. 98.6% sinh viên quan tâm đến kĩ năng giải quyết vấn đề và việc rèn luyện kĩ năng giải quyết vấn đề. 48% sinh viên biết được quy trình giải quyết vấn đề. 48.3% sinh viên thường xuyên thực hiện theo đúng quy trình giải quyết vấn đề. Kĩ năng giải quyết vấn đề của sinh viên đạt hiệu quả trung bình( Điểm trung bình 3.25). Nguyên nhân làm cho kĩ năng giải quyết vấn đề của sinh viên chưa cao là do chưa có biện pháp phát triển kĩ năng này cho sinh viên một cách phù hợp. Vì vậy, chúng tôi đã thiết kế và thực nghiệm biện pháp phát triển kĩ năng giải quyết vấn đề cho sinh viên Trường Đại học Cần Thơ thông qua việc dạy học chuyên đề "Kĩ năng giải quyết vấn đề". Kết quả thực nghiệm cho thấy, sau khi thực nghiệm, kĩ năng giải quyết vấn đề của sinh viên tăng lên một cách đáng kể.

Các bài báo khác
Số tạp chí Số Chuyên san, Tập 52, số 5A, 2014(2014) Trang: 364-369
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí 4(2014) Trang: 102-104
Tạp chí: Di sản văn hóa
Số tạp chí 24(2014) Trang: 36-37
Tạp chí: Kinh tế và dự báo
Số tạp chí 10(2014) Trang: 2-8
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 51(2014) Trang: 70-78
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi
Số tạp chí 12(2014) Trang: 2-8
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 1&2(2014) Trang: 56-57
Tạp chí: Tạp chí Du lịch Việt Nam
Số tạp chí 04(2014) Trang: 16-17
Tạp chí: Tạp chí Du lịch Việt Nam
Số tạp chí CAAB 2014 - Hướng tới nền nông nghiệp công nghệ và xây dựng nông thôn mới?,(2014) Trang: 19-26
Tạp chí: NÔNG NGHIệP & PHáT TRIểN NÔNG THÔN
Số tạp chí Số 1(2014) Trang: 17-19
Tạp chí: Thông tin Khoa học và Công nghệ- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
Số tạp chí 08(2014) Trang: 13-20
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí 52 (3A)(2014) Trang: 182-188
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...