Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 43(2014) Trang: 31-36
Tạp chí: Khoa học Đất
Liên kết:

Mất đạm do bốc hơi là một trong những nguyên nhân làm giảm hiệu quả sử dụng phân đạm của cây lúa, đồng thời các khí nhà kính, bao gồm: NH3, CH4, N2O là tác nhân gây nên biến đổi khí hậu. NH3 được xem như là khí nhà kính bởi vì sự phát thải NH3 đưa đến sự lắng tụ N và từ đó hình thành N2O. Với việc thâm canh lúa 3 vụ trong năm, thời gian nghỉ của đất giữa 2 vụ quá ngắn đã đưa đến đất lúa ở tình trạng khử kéo dài và sản sinh CH4 và N2O. Biện pháp cải thiện kỹ thuật canh tác và quản lý đất là cần thiết để tránh các vấn đề phát thải khí nhà kính. Đề tài được thực hiện nhằm tiêu: (i) Khảo sát ảnh hưởng của biện pháp bón thấm urea trên lượng phát thải khí nhà kính (ii) Đánh giá khả năng cải thiện sinh trưởng và năng suất lúa bằng biện pháp bón thấm urea. Đề tài được thực hiện trên các lô thẩm kế tại khu thực nghiệm-Khu II, Đại Học Cần Thơ, vụ Hè Thu 2012. Kết quả là: Biện pháp bón thấm urea - tái ngập nước sau một ngày có lượng bốc thoát NH3 và CH4 thấp nhất. Tuy nhiên nghiệm thức này lại làm gia tăng phát thải N2O. Đối với cây lúa, hai biện pháp bón thấm urea - tái ngập sau một ngày giúp gia tăng chiều cao cây, số hạt/bông, số bông/m2, tỷ lệ hạt chắc và do đó năng suất lúa thực tế được nâng cao

Các bài báo khác
Số tạp chí 8(2014) Trang: 42-53
Tác giả: Trần Lương
Tạp chí: Tạp chí Khoa học
Số tạp chí Số Chuyên san, Tập 52, số 5A, 2014(2014) Trang: 364-369
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí 4(2014) Trang: 102-104
Tạp chí: Di sản văn hóa
Số tạp chí 24(2014) Trang: 36-37
Tạp chí: Kinh tế và dự báo
Số tạp chí 10(2014) Trang: 2-8
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 51(2014) Trang: 70-78
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi
Số tạp chí 12(2014) Trang: 2-8
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 1&2(2014) Trang: 56-57
Tạp chí: Tạp chí Du lịch Việt Nam
Số tạp chí 04(2014) Trang: 16-17
Tạp chí: Tạp chí Du lịch Việt Nam
Số tạp chí CAAB 2014 - Hướng tới nền nông nghiệp công nghệ và xây dựng nông thôn mới?,(2014) Trang: 19-26
Tạp chí: NÔNG NGHIệP & PHáT TRIểN NÔNG THÔN
Số tạp chí Số 1(2014) Trang: 17-19
Tạp chí: Thông tin Khoa học và Công nghệ- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
Số tạp chí 08(2014) Trang: 13-20
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí 52 (3A)(2014) Trang: 182-188
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...