Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 04(2014) Trang: 16-17
Tạp chí: Tạp chí Du lịch Việt Nam
Liên kết:

Chiên lươc phat triên du lich Viêt Nam đên năm 2020, tâm nhin đên năm 2030 đa co nhân xet vê nhưng han chê cua nganh du lich Viêt Nam trong nhưng năm qua, trong đo công tac quang ba du lich Viêt Nam ơ nươc ngoai đươc cho la con yêu, mơi chi tâp trung quang ba hinh anh, chưa quang ba va tao dưng đươc san phâm đăc thu va thương hiêu du lich, hiêu qua xuc tiên quang ba du lich thâp. Nguyên nhân của những hạn chế đó một phần do nước ta còn nghèo nên nguồn kinh phí dành cho việc phát triển và quảng bá du lịch là hạn chế so với khu vực. Chính vì vậy, truyền miệng điện tử sẽ là một kênh hiệu quả với chi phí thấp để có thể quảng bá du lịch Việt Nam đến cộng đồng thế giới.Để phát triển du lịch dựa vào truyền miệng điện tử, hai nhóm giải pháp chính sẽ được đưa ra. Một là, xây dưng san phâm du lich chât lương. Hai là, xây dưng chiên lươc marketing thông qua kênh truyên miêng điên tư đôi vơi quan li nganh va cac doanh nghiêp hoat đông trong nganh du lich. 

Các bài báo khác
Số tạp chí 8(2014) Trang: 42-53
Tác giả: Trần Lương
Tạp chí: Tạp chí Khoa học
Số tạp chí Số Chuyên san, Tập 52, số 5A, 2014(2014) Trang: 364-369
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí 4(2014) Trang: 102-104
Tạp chí: Di sản văn hóa
Số tạp chí 24(2014) Trang: 36-37
Tạp chí: Kinh tế và dự báo
Số tạp chí 10(2014) Trang: 2-8
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 51(2014) Trang: 70-78
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi
Số tạp chí 12(2014) Trang: 2-8
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 1&2(2014) Trang: 56-57
Tạp chí: Tạp chí Du lịch Việt Nam
Số tạp chí CAAB 2014 - Hướng tới nền nông nghiệp công nghệ và xây dựng nông thôn mới?,(2014) Trang: 19-26
Tạp chí: NÔNG NGHIệP & PHáT TRIểN NÔNG THÔN
Số tạp chí Số 1(2014) Trang: 17-19
Tạp chí: Thông tin Khoa học và Công nghệ- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
Số tạp chí 08(2014) Trang: 13-20
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí 52 (3A)(2014) Trang: 182-188
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...