Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí CAAB 2014 - Hướng tới nền nông nghiệp công nghệ và xây dựng nông thôn mới?,(2014) Trang: 19-26
Tạp chí: NÔNG NGHIệP & PHáT TRIểN NÔNG THÔN
Liên kết:

Đề tài được thực hiện tại nhà lưới, khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, Đại học Cần Thơ, từ tháng 6-9/2013 nhằm xác định tổ hợp giữa loại giá thể và loại chậu (tái sử dụng chai lọ làm giảm ô nhiễm môi trường) thích hợp cho rau húng quế (Ocimum basilicum) và tía tô (Perilla frutescens) sinh trưởng tốt, đạt năng suất và tăng giá trị thẩm mỹ (vừa để ăn và vừa trang trí). Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên gồm 2 nhân tố với 4 lần lặp lại trong đó nhân tố thứ nhất là giá thể gồm có 4 nghiệm thức (1) Xơ dừa (đối chứng); (2) Xơ dừa + Rong biển; (3) Xơ dừa + Tro trấu; (4) Xơ dừa + Dinh dưỡng (phương pháp thủy canh), nhân tố thứ hai là các loại chậu gồm (1) Lon thiếc; (2) Chai thủy tinh; (3) Chai nhựa; (4) Chậu nhựa (đối chứng). Kết quả cho thấy tổ hợp của Chai nhựa hoặc Chậu nhựa với giá thể Xơ dừa + Dinh dưỡng giúp rau húng quế và tía tô sinh trưởng tốt về chiều cao cây, đường kín tán cây và đạt năng suất cao. Năng suất húng quế ở hai tổ hợp trên lần lượt là 152,54 và 153,23 g/chậu, năng suất tía tô 72,28 và 74,18 g/chậu. Hai tổ hợp này cũng được đánh giá cảm quan là rất đẹp, độc đáo và bắt mắt với trên 40% số người đánh giá. Ngược lại, tổ hợp Chai thủy tinh và giá thể Xơ dừa đơn thuần cho rau húng quế và tía tô sinh trưởng rất kém, đường cao cây và đường kính tán lá chỉ bằng 2/3, năng suất rất thấp 53,34 g/chậu và 12,75 g/chậu (chỉ bằng 1/5-1/3 so với Chai nhựa hoặc Chậu nhựa với giá thể Xơ dừa + Dinh dưỡng) và tổ hợp này chỉ được đánh giá khá đẹp.

Từ khóa: chậu, giá thể, húng quế, năng suất, tía tô, thẩm mỹ 

Các bài báo khác
Số tạp chí 8(2014) Trang: 42-53
Tác giả: Trần Lương
Tạp chí: Tạp chí Khoa học
Số tạp chí Số Chuyên san, Tập 52, số 5A, 2014(2014) Trang: 364-369
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí 4(2014) Trang: 102-104
Tạp chí: Di sản văn hóa
Số tạp chí 24(2014) Trang: 36-37
Tạp chí: Kinh tế và dự báo
Số tạp chí 10(2014) Trang: 2-8
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 51(2014) Trang: 70-78
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi
Số tạp chí 12(2014) Trang: 2-8
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 1&2(2014) Trang: 56-57
Tạp chí: Tạp chí Du lịch Việt Nam
Số tạp chí 04(2014) Trang: 16-17
Tạp chí: Tạp chí Du lịch Việt Nam
Số tạp chí Số 1(2014) Trang: 17-19
Tạp chí: Thông tin Khoa học và Công nghệ- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
Số tạp chí 08(2014) Trang: 13-20
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí 52 (3A)(2014) Trang: 182-188
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...