Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí số 13(2014) Trang: 26-28
Tạp chí: Tài Nguyên và Môi Trường
Liên kết:

Đánh giá chất lượng nước mặt trên các sông, hồ lớn ngày càng cần thiết. Một mặt giúp cung cấp số liệu phục vụ cho các đề tài nghiên cứu, mặt khác giúp thành lập các bản đồ chất lượng nước phục vụ công tác quản lý. Hiện nay, việc quan trắc thường thực hiện các vị trí rời rạc và nhất thời. Số liệu thu được không đồng bộ, liên tục và không đủ cơ sở xây dựng các bản đồ chất lượng nước. Trong nghiên cứu này, bằng cách sử dụng thiết bị đo Multi-Parameter TROLL 9500 WQP-100 vad các công cụ GIS, tác giả đã thành lập bản đồ chất lượng nước cho lưu vực sông Tiền, sông Hậu và khu vực hồ Đá Đen trên một số chỉ tiêu cụ thể. Số liệu thu thập được có chất lượng và cho thấy tiện ích trong việc ứng dụng thành lập bản đồ chất lượng nước phục vụ nhu cầu quản lý nước mặt.

Các bài báo khác
Số tạp chí 8(2014) Trang: 42-53
Tác giả: Trần Lương
Tạp chí: Tạp chí Khoa học
Số tạp chí Số Chuyên san, Tập 52, số 5A, 2014(2014) Trang: 364-369
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí 4(2014) Trang: 102-104
Tạp chí: Di sản văn hóa
Số tạp chí 24(2014) Trang: 36-37
Tạp chí: Kinh tế và dự báo
Số tạp chí 10(2014) Trang: 2-8
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 51(2014) Trang: 70-78
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi
Số tạp chí 12(2014) Trang: 2-8
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 1&2(2014) Trang: 56-57
Tạp chí: Tạp chí Du lịch Việt Nam
Số tạp chí 04(2014) Trang: 16-17
Tạp chí: Tạp chí Du lịch Việt Nam
Số tạp chí CAAB 2014 - Hướng tới nền nông nghiệp công nghệ và xây dựng nông thôn mới?,(2014) Trang: 19-26
Tạp chí: NÔNG NGHIệP & PHáT TRIểN NÔNG THÔN
Số tạp chí Số 1(2014) Trang: 17-19
Tạp chí: Thông tin Khoa học và Công nghệ- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
Số tạp chí 08(2014) Trang: 13-20
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí 52 (3A)(2014) Trang: 182-188
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...