Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 5(02)(2017) Trang:
Tạp chí: Tạp chí khoa học kinh tế
Liên kết:

Bài viết này nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả chi phí của các nông hộ nuôi tôm theo mô hình quảng canh cải tiến (QCCT) ở huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau. Kết quả nghiên cứu trên 137 nông hộ cho thấy các hộ nuôi tôm tại địa bàn nghiên cứu chỉ đạt hiệu quả chi phí ở mức 55,7% tức còn gây lãng phí tới 44,3%. Khi phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả chi phí nuôi tôm thì có 4 biến có ý nghĩa là diện tích ao nuôi, khả năng tiếp cận tín dụng, tuổi chủ hộ, số ngày lao động. Từ kết quả phân tích giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chi phí, cải thiện thu nhập cho các hộ nuôi tôm tại huyện Năm Căn được đề xuất.

Các bài báo khác
Số tạp chí 7/2017(2017) Trang: 101-111
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (ISSN: 1859-4581)
Số tạp chí 15(2017) Trang: 746-754
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (ISSN: 1859-0004)
Số tạp chí 225(2017) Trang: 34-40
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Số tạp chí 21(2017) Trang: 53-56
Tạp chí: Kinh tế và Dự báo
Số tạp chí 3(2017) Trang: 106-112.
Tạp chí: International Journal of Humanities, Arts and Social Sciences
Số tạp chí 77(2017) Trang: 105-108,114
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và Xã hội
Số tạp chí 10 (số đặc biệt)(2017) Trang: 122-125
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và Xã hội
Số tạp chí 222(2017) Trang: 2-5
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 06-2017(2017) Trang: 61-3
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Dạy và Học Ngày nay
Số tạp chí 3(112)(2017) Trang: 113-117
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí 2(2017) Trang: 31-36
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Xây Dựng


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...