Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 7/2017(2017) Trang: 101-111
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (ISSN: 1859-4581)
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của thức ăn và tỷ lệ giới tính khác nhau đến các chỉ tiêu về quá trình thành thục và hiệu quả sinh sản ốc bươu đồng. Ốc bố mẹ được thu từ tự nhiên và được nuôi trong 9 giai có diện tích 2m2, với mật độ 50 cặp/m2 và gồm có hai thí nghiệm. Ở thí nghiệm 1, ốc bố mẹ được cho ăn 3 loại thức ăn và lặp lại 3 lần cho mỗi loại thức ăn là: 1) Thức ăn xanh-100% (X100); 2) Thức ăn xanh50% kết hợp với thức ăn công nghiệp50% (X50-CN50); 3) Thức ăn công nghiệp100% (CN100). Kết quả sau 60 ngày nuôi vỗ cho thấy, hệ số thành thục (GSI) của ốc bươu đồng cái ở nghiệm thức CN100 là cao nhất (6,92%), kế đến X50-CN50 (6,60%) và cao hơn (p2, kế tiếp X50-CN50 (0,90 tổ/tuần/m2) và nhiều hơn (p2). Ở thí nghiệm 2, ốc bố mẹ được nuôi với các tỷ lệ đực:cái lần lượt là 1:1; 1:2; 1:3 và 3 lần lặp lại cho mỗi tỷ lệ. Kết quả sau 60 ngày nuôi vỗ cho thấy, hệ số thành thục của ốc bươu đồng cái nuôi với tỷ lệ 1:1 là cao nhất (6,77%), kế đến 1:2 (6,31%) và cao hơn (p2), kế đến là tỷ lệ 1:2 (1,25 tổ/tuần/m2) và cao hơn (p2). Kết quả nghiên cứu chứng tỏ rằng thức ăn và tỷ lệ đực:cái đã đóng vai trò quan trọng trong quá trình thành thục sinh dục và hiệu quả sinh sản của ốc bươu đồng. Các kết quả thu được là cơ sơ bước đầu cho việc thiết lập công thức thức ăn và lựa chọn tỷ lệ đực:cái thích hợp trong quá trình nuôi vỗ ốc bươu đồng.

Các bài báo khác
Số tạp chí 15(2017) Trang: 746-754
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (ISSN: 1859-0004)
Số tạp chí 225(2017) Trang: 34-40
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Số tạp chí 21(2017) Trang: 53-56
Tạp chí: Kinh tế và Dự báo
Số tạp chí 3(2017) Trang: 106-112.
Tạp chí: International Journal of Humanities, Arts and Social Sciences
Số tạp chí 77(2017) Trang: 105-108,114
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và Xã hội
Số tạp chí 10 (số đặc biệt)(2017) Trang: 122-125
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và Xã hội
Số tạp chí 222(2017) Trang: 2-5
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 06-2017(2017) Trang: 61-3
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Dạy và Học Ngày nay
Số tạp chí 3(112)(2017) Trang: 113-117
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí 2(2017) Trang: 31-36
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Xây Dựng


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...