Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 107(2017) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Thương Mại
Liên kết:

Mục đích của nghiên cứu này nhằm đánh giá sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ cho vay cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Hậu Giang. 150 khách hàng được kháo sát cho nghiên cứu này. Các phương pháp Cronbach’s Alpha, Phân tích nhân tố khám phá (EFA), mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) được sử dụng để kiểm định mối quan hệ giữa các nhân tố ảnh hưởng và sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ cho vay cá nhân tại Ngân hàng Sacombank Chi nhánh Hậu Giang. Kết quả nghiên cứu cho thấy, sự hài lòng của khách hàng được hình thành trên cơ sở mối tương quan thuận giữa các thành phần như  “Phương tiện hữu hình”, “Lợi ích nhận được”, “Chi phí bỏ ra”.  Ngoài ra, kiểm định sự khác biệt về mức độ hài lòng giữa nam và nữ cũng như giữa một số đặc điểm cơ bản của đáp viên cũng được thực hiện.

Các bài báo khác
Số tạp chí 7/2017(2017) Trang: 101-111
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (ISSN: 1859-4581)
Số tạp chí 15(2017) Trang: 746-754
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (ISSN: 1859-0004)
Số tạp chí 225(2017) Trang: 34-40
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Số tạp chí 21(2017) Trang: 53-56
Tạp chí: Kinh tế và Dự báo
Số tạp chí 3(2017) Trang: 106-112.
Tạp chí: International Journal of Humanities, Arts and Social Sciences
Số tạp chí 77(2017) Trang: 105-108,114
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và Xã hội
Số tạp chí 10 (số đặc biệt)(2017) Trang: 122-125
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và Xã hội
Số tạp chí 222(2017) Trang: 2-5
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 06-2017(2017) Trang: 61-3
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Dạy và Học Ngày nay
Số tạp chí 3(112)(2017) Trang: 113-117
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí 2(2017) Trang: 31-36
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Xây Dựng


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...