Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 15(2017) Trang: 746-754
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (ISSN: 1859-0004)
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của các mật độ nuôi khác nhau lên sinh trưởng và tỷ lệ sống của ốc bươu đồng (Pila polita). Mỗi nghiệm thức có 3 lần lặp lại và với các mật độ: 50, 100, 150, 200 con/m2. Ốc được cho ăn 50% thức ăn công nghiệp (18% đạm) kết hợp với 50% thức ăn xanh (lá rau muống), khối lượng, chiều cao và chiều rộng ban đầu của ốc giống là (1,60 g; 20,65 mm và 14,32 mm). Sau 4 tháng nuôi, tỷ lệ sống ở mật độ 50 con/m2 (77,4%) cao hơn (P2 (75,6%), mật độ 150 con/m2 (73,8%) và mật độ 200 con/m2 (68,5%) . Khối lượng, chiều cao và chiều rộng trung bình của ốc nuôi ở mật độ 50 con/m2 (31,09 g; 54,90 mm và 43,38 mm) và mật độ 100 con/m2 (30,65 g; 54,42 mm và 43,14 mm) cao hơn (P2 (30,03 g; 53,61 mm và 42,32 mm) hoặc 200 con/m2 (28,35 g; 53,09 mm và 41,41 mm). Nuôi ốc bươu đồng với mật độ 50 con/m2 có hệ số thức ăn thấp nhất (2,62), kế tiếp là 100 con/m2 (2,80) và khác biệt (P2 (3,04) hoặc 200 con/m2 (3,45). Ốc được nuôi với 50 con/m2 cho lợi nhuận cao nhất (19.535 đồng/m2), kế tiếp là 100 con/m2 (18.122 đồng/m2) và khác biệt (P150 hay 200 con/m2 (10.487 - 14.280 đồng/m2). Kết quả từ nghiên cứu này sẽ cung cấp những cơ sở thông tin cho những nghiên cứu tiếp theo nhằm phát triển nghề nuôi ốc bươu đồng ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Các bài báo khác
Số tạp chí 7/2017(2017) Trang: 101-111
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (ISSN: 1859-4581)
Số tạp chí 225(2017) Trang: 34-40
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Số tạp chí 21(2017) Trang: 53-56
Tạp chí: Kinh tế và Dự báo
Số tạp chí 3(2017) Trang: 106-112.
Tạp chí: International Journal of Humanities, Arts and Social Sciences
Số tạp chí 77(2017) Trang: 105-108,114
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và Xã hội
Số tạp chí 10 (số đặc biệt)(2017) Trang: 122-125
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và Xã hội
Số tạp chí 222(2017) Trang: 2-5
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 06-2017(2017) Trang: 61-3
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Dạy và Học Ngày nay
Số tạp chí 3(112)(2017) Trang: 113-117
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí 2(2017) Trang: 31-36
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Xây Dựng


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...