Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 17(2017) Trang: 97-99
Tạp chí: Kinh tế và Dự báo
Liên kết:

Vĩnh Long là một trong những tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long, có nhiều lợi thế phát triển nông nghiệp nhưng người dân nông thôn vẫn còn không ít khó khăn: đất đai vẫn còn manh mún, sản xuất nhỏ lẽ, hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển chưa đồng bộ, nguồn lực vật chất có hạn. Chương trình xây dựng nông thôn mới là cơ hội tốt để nâng cao đời sống cộng đồng dân cư và thay đổi diện mạo nông thôn, để nông thôn ở Vĩnh Long bắt nhịp với cả nước. Việc nhìn nhận đúng thực trạng, đánh giá những tác động mang lại và đề ra những giải pháp thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới là rất cần thiết. Và xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn được Tỉnh chọn là một trong những xã điểm để thực hiện Chương trình này.

Các bài báo khác
Số tạp chí 7/2017(2017) Trang: 101-111
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (ISSN: 1859-4581)
Số tạp chí 15(2017) Trang: 746-754
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (ISSN: 1859-0004)
Số tạp chí 225(2017) Trang: 34-40
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Số tạp chí 21(2017) Trang: 53-56
Tạp chí: Kinh tế và Dự báo
Số tạp chí 3(2017) Trang: 106-112.
Tạp chí: International Journal of Humanities, Arts and Social Sciences
Số tạp chí 77(2017) Trang: 105-108,114
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và Xã hội
Số tạp chí 10 (số đặc biệt)(2017) Trang: 122-125
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và Xã hội
Số tạp chí 222(2017) Trang: 2-5
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 06-2017(2017) Trang: 61-3
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Dạy và Học Ngày nay
Số tạp chí 3(112)(2017) Trang: 113-117
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí 2(2017) Trang: 31-36
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Xây Dựng


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...