Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 21(2017) Trang: 53-56
Tạp chí: Kinh tế và Dự báo
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm Đánh giá sự hài lòng của du khách về du lịch huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Số liệu sử dụng trong nghiên cứu được thu thập từ kết quả khảo sát thực tế 185 du khách. Số liệu được sử dụng bằng phần mềm thống kê SPSS 20.0, kiểm định thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha, mô hình phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích hồi quy đa biến. Kết quả phân tích cho thấy, có 6 yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách gồm (1) Hướng dẫn viên du lịch; (2) Phương tiện vận chuyển; (3) Cơ sở lưu trú; (4) Cơ sở hạ tầng kỹ thuật du lịch; (5) Tài nguyên du lịch; (6) Giá cả cảm nhận. Trong đó, yếu tố Hướng dẫn viên du lịch có tác động lớn nhất đến sự hài lòng của du khách.

Các bài báo khác
Số tạp chí 7/2017(2017) Trang: 101-111
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (ISSN: 1859-4581)
Số tạp chí 15(2017) Trang: 746-754
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (ISSN: 1859-0004)
Số tạp chí 225(2017) Trang: 34-40
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Số tạp chí 3(2017) Trang: 106-112.
Tạp chí: International Journal of Humanities, Arts and Social Sciences
Số tạp chí 77(2017) Trang: 105-108,114
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và Xã hội
Số tạp chí 10 (số đặc biệt)(2017) Trang: 122-125
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và Xã hội
Số tạp chí 222(2017) Trang: 2-5
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 06-2017(2017) Trang: 61-3
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Dạy và Học Ngày nay
Số tạp chí 3(112)(2017) Trang: 113-117
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí 2(2017) Trang: 31-36
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Xây Dựng


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...