Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 10(2017) Trang: 38-46
Tạp chí: Tạp chí Ngân hàng
Liên kết:

Nghiên cứu này nhằm đánh giá tác động và hiệu quả của chính sách tín dụng hỗ trợ lãi suất cho các hộ sản xuất lúa ở huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ giai đoạn 2011-2015 và đưa ra các giải pháp cho việc xây dựng chương trình tín dụng cho sản xuất lúa gạo trong vùng nghiên cứu. Để đạt được các mục tiêu này, nghiên cứu đã áp dụng khung đánh giá của Heckman, James J., Hidehiko Ichimura và Petra Todd. (1998), phân tích thống kê mô tả; và phân tích điểm kết hợp (PSM). Kết quả nghiên cứu cho thấy trong giai đoạn 2011-2015, tổng số vốn vay, số khoản vay, số hộ sản xuất lúa vay vốn tại Vĩnh Thành tăng; tín dụng hỗ trợ lãi suất đã được sử dụng để đầu vào, thuê lao động trước mùa vụ và khi thu hoạch; thu nhập ròng của các hộ sản xuất lúa gạo nhận được khoản vay được hỗ trợ lãi suất đã tăng lên khoảng 45 triệu đồng / năm. Những kết quả này là cơ sở khoa học cho các giải pháp đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả chính sách tín dụng.

Các bài báo khác
Số tạp chí 7/2017(2017) Trang: 101-111
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (ISSN: 1859-4581)
Số tạp chí 15(2017) Trang: 746-754
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (ISSN: 1859-0004)
Số tạp chí 225(2017) Trang: 34-40
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Số tạp chí 21(2017) Trang: 53-56
Tạp chí: Kinh tế và Dự báo
Số tạp chí 3(2017) Trang: 106-112.
Tạp chí: International Journal of Humanities, Arts and Social Sciences
Số tạp chí 77(2017) Trang: 105-108,114
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và Xã hội
Số tạp chí 10 (số đặc biệt)(2017) Trang: 122-125
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và Xã hội
Số tạp chí 222(2017) Trang: 2-5
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 06-2017(2017) Trang: 61-3
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Dạy và Học Ngày nay
Số tạp chí 3(112)(2017) Trang: 113-117
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí 2(2017) Trang: 31-36
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Xây Dựng


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...