Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 225(2017) Trang: 2-6
Tạp chí: KHKT Chăn nuôi
Liên kết:

Nghiên cứu được tiến hành trên 165 trại chăn nuôi heo ở nhiều tỉnh thành trong cả nước từ 01/2014 đến 07/2017 nhằm đánh giá năng suất suất sinh sản của dòng nái GF24 do Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam sản xuất. Số liệu được xử lý thống kê bằng phần mềm MS Excel 2013 và chương trình R (version 3.4.2). Kết quả nghiên cứu cho thấy năng suất sinh sản của GF24 là khá cao. Trung bình số con sơ sinh/ổ (NB), số con sơ sinh sống (NBA), số con sơ sinh chọn nuôi/ổ (NBS) và số con cai sữa/ổ (NW) lần lượt là 13,06 con; 12,11; 11,17 và 10,49 con. Trong thời gian theo mẹ (24,39 ngày), heo con tăng khối lượng 207,24 g/ngày. Mặc dù có sự khác biệt về năng suất sinh sản giữa các vùng miền, kiểu chuồng, qui mô trại và kích cỡ ổ đẻ nhưng dòng GF24 vẫn duy trì được các tính trạng về năng suất sinh sản ở mức cao so với các giống/dòng heo khác đang được nuôi ở Việt Nam cho thấy dòng GF24 đã thích nghi tốt ở điều kiện nước ta và vì thế cần đưa dòng GF24 vào hệ thống sản xuất để nâng cao năng suất sinh sản và hiệu quả chăn nuôi.

Các bài báo khác
Số tạp chí 7/2017(2017) Trang: 101-111
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (ISSN: 1859-4581)
Số tạp chí 15(2017) Trang: 746-754
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (ISSN: 1859-0004)
Số tạp chí 225(2017) Trang: 34-40
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Số tạp chí 21(2017) Trang: 53-56
Tạp chí: Kinh tế và Dự báo
Số tạp chí 3(2017) Trang: 106-112.
Tạp chí: International Journal of Humanities, Arts and Social Sciences
Số tạp chí 77(2017) Trang: 105-108,114
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và Xã hội
Số tạp chí 10 (số đặc biệt)(2017) Trang: 122-125
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và Xã hội
Số tạp chí 222(2017) Trang: 2-5
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 06-2017(2017) Trang: 61-3
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Dạy và Học Ngày nay
Số tạp chí 3(112)(2017) Trang: 113-117
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí 2(2017) Trang: 31-36
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Xây Dựng


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...