Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 225(2017) Trang: 71-76
Tạp chí: KHKT Chăn nuôi
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của phân bón và năm giống cỏ hòa thảo lên năng suất tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Thí nghiệm được bố trí theo phương pháp thừa số 2 nhân tố với 5 giống cỏ hòa thảo (Cao Lương, cỏ Voi, cỏ Sả TD-58, cỏ Sả Mombasa và cỏ Sữa), 2 mức độ phân bón (CT1: urea 250 kg/ha/năm; super lân 500 kg/ha/năm; Clorua Kali 200 kg/ ha/năm và CT2: urea 350 kg/ha/năm; super lân 750 kg/ha/năm; Clorua Kali 300 kg/ha/năm), với 3 lần lặp lại, tương đương 30 đơn vị thí nghiệm ứng với 30 lô đất với diện tích mỗi lô là 100 m2. Cỏ được trồng trên vùng đất phèn, nghèo dưỡng chất. Cỏ thu hoạch ở 60 ngày sau khi trồng và 45 ngày sau thu hoạch cho các lứa cắt tiếp theo. Các chỉ tiêu theo dõi: năng suất chất xanh, năng suất chất khô, năng suất prôtein thô và thành phần hoá học. Kết quả của thí nghiệm cho thấy khả năng thích nghi của Cao Lương thấp hơn so với các loại cỏ khác do năng suất thấp và giảm dần từ lứa 1 đến lứa 3. Hai loại cỏ Sả TD-58 và Mombosa có năng suất chất xanh, chất khô và protein thô cao hơn các giống cỏ còn lại. Các loại cỏ đã được cải thiện năng suất khi được bón phân hóa học CT2.

Các bài báo khác
Số tạp chí 7/2017(2017) Trang: 101-111
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (ISSN: 1859-4581)
Số tạp chí 15(2017) Trang: 746-754
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (ISSN: 1859-0004)
Số tạp chí 225(2017) Trang: 34-40
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Số tạp chí 21(2017) Trang: 53-56
Tạp chí: Kinh tế và Dự báo
Số tạp chí 3(2017) Trang: 106-112.
Tạp chí: International Journal of Humanities, Arts and Social Sciences
Số tạp chí 77(2017) Trang: 105-108,114
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và Xã hội
Số tạp chí 10 (số đặc biệt)(2017) Trang: 122-125
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và Xã hội
Số tạp chí 222(2017) Trang: 2-5
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 06-2017(2017) Trang: 61-3
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Dạy và Học Ngày nay
Số tạp chí 3(112)(2017) Trang: 113-117
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí 2(2017) Trang: 31-36
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Xây Dựng


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...