Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 14(2017) Trang: 34-43
Tạp chí: Tạp chí Khoa học ĐH An Giang
Liên kết:


Mục tiêu nghiên cứu là đánh giá các biện pháp tưới tiết kiệm và xử lý rơm đến sinh trưởng và năng suất lúa. Thí nghiệm một nhân tố trong bố trí khối hoàn toàn ngẫu nhiên gồm 5 nghiệm thức (CF: ngập liên tục, không bón phân hữu cơ và lượng rơm vụ trước được lấy khỏi ruộng; AWD: tưới ngập khô luân phiên và ruộng lúa chỉ được tưới trở lại khi mực nước trong ruộng hạ thấp dưới mặt đất 10–15 cm; AWD’: giống AWD nhưng ruộng lúa chỉ được tưới trở lại khi mực nước trong ruộng hạ thấp dưới mặt đất 15 – 20 cm; RSC: bón 6 tấn ha-1 rơm ủ với nấm Trichoderma; FRS: vùi 6 tấn ha-1 rơm tươi và o đất), với bốn lặp lại được thực hiện tại thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Kết quả thí nghiệm cho thấy biện pháp tưới cho lúa khi mực nước hạ thấp dưới mặt đất 10 – 15 cm và
15 – 20 cm vẫn đat chiều cao cây, số chồi, thành phần năng suất và năng suất lúa bằng với biên pháp tưới ngâp liên tuc. Sau môt vụ bón rơm ủ với nấm Trichoderma kết hơp với phân vô cơ chı̉ gia tăng về chiều cao, số hạt bông
nhưng chưa tăng các thành phần năng suất gồm số bông m-2, tỷ lệ hạt chắc,trọng lượng 1000 hạt và năng suất lúa.

Các bài báo khác
Số tạp chí 04(2017) Trang: 26-29
Tạp chí: Khoa hoc và Công nghệ
Số tạp chí 03(2017) Trang: 9-11
Tác giả: Huỳnh Quang Tín
Tạp chí: Khoa hoc và Công nghệ
Số tạp chí Volume 3, Issue 2, June 2017,(2017) Trang: 31-35
Tạp chí: American Journal of Theoretical and Applied Business
Số tạp chí 05-2017(2017) Trang: 14-17
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu
Số tạp chí 6(2017) Trang: 96-102
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số tạp chí 05-2017(2017) Trang: 31-40
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Nai
Số tạp chí 02 (60) 2017(2017) Trang: 42-46
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 223(2017) Trang: 29-32
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật chăn nuôi
Số tạp chí 4 (348)(2017) Trang: 27-33
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí 3 (112)(2017) Trang: 47-49
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 9(2017) Trang: 179-186
Tạp chí: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ - Tạp chí Khoa học ĐH Sư phạm TP HCM
Số tạp chí 4(2017) Trang: 114-124
Tạp chí: International Journal of Innovative Science Engineering and Technology
Số tạp chí 3(2017) Trang: 282-289
Tạp chí: Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 55 (5E23)(2017) Trang: 197-201
Tạp chí: Tạp chí Hoá học Việt Nam
Số tạp chí 11(2017) Trang: 50-57
Tạp chí: Công thương
Số tạp chí 80(2017) Trang: 49-51
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Xã hội
Số tạp chí 79(2017) Trang: 28-31
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Xã hội


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...