Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 05(2017) Trang: 652-663
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Liên kết:

Thí nghiệm được thực hiện tại An Phú, An Giang nhằm (i) Đánh giá khả năng cung cấp dưỡng chất N, P, K, Ca, Mg của đất (ii) So sánh lượng dưỡng chất cây bắp lấy đi trên đất phù sa được bồi và đất phù sa không được bồi. Thí nghiệm nông trại được thực hiện trên 10 nông hộ thuộc mỗi loại đất nghiên cứu ở vụ Đông Xuân 2013-2014. Các công thức thí nghiệm bao gồm: (i) Bón đầy đủ đạm, lân, kali, canxi và ma giê, (ii) bón khuyết đạm, (iii) bón khuyết lân; (iv) bón khuyết kali, (v) bón khuyết can xi, (vi) bón khuyết  ma giê và (vii) Thực tế bón phân của nông dân. Kết quả thí nghiệm cho thấy đất phù sa được bồi cung cấp nhiều đạm và magiê cho cây bắp hơn đất phù sa không được bồi. Lượng N, P, K, Ca, Mg (kg N, P2O5, K2O, CaO, MgO ha-1) cung cấp là 84, 112, 152, 30, 75 kg ha-1 trên đất phù sa được bồi và 68, 116, 158, 46, 45 kg ha-1 trên đất phù sa không được bồi. Không bón một trong các dưỡng chất N, P, K, Ca và Mg đã làm giảm hấp thu N, P, K, Ca, Mg tương ứng đối với cây bắp lai trên đất phù  sa được bồi và đất phù sa không được bồi tại đồng bằng sông Cửu Long. Cây bắp lai trồng trên đất phù sa được bồi lấy đi lượng dưỡng chất N và MgO lớn hơn trên đất phù sa không được bồi

Các bài báo khác
Số tạp chí 04(2017) Trang: 26-29
Tạp chí: Khoa hoc và Công nghệ
Số tạp chí 03(2017) Trang: 9-11
Tác giả: Huỳnh Quang Tín
Tạp chí: Khoa hoc và Công nghệ
Số tạp chí Volume 3, Issue 2, June 2017,(2017) Trang: 31-35
Tạp chí: American Journal of Theoretical and Applied Business
Số tạp chí 05-2017(2017) Trang: 14-17
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu
Số tạp chí 6(2017) Trang: 96-102
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số tạp chí 05-2017(2017) Trang: 31-40
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Nai
Số tạp chí 02 (60) 2017(2017) Trang: 42-46
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 223(2017) Trang: 29-32
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật chăn nuôi
Số tạp chí 4 (348)(2017) Trang: 27-33
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí 3 (112)(2017) Trang: 47-49
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 9(2017) Trang: 179-186
Tạp chí: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ - Tạp chí Khoa học ĐH Sư phạm TP HCM
Số tạp chí 4(2017) Trang: 114-124
Tạp chí: International Journal of Innovative Science Engineering and Technology
Số tạp chí 3(2017) Trang: 282-289
Tạp chí: Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 55 (5E23)(2017) Trang: 197-201
Tạp chí: Tạp chí Hoá học Việt Nam
Số tạp chí 11(2017) Trang: 50-57
Tạp chí: Công thương
Số tạp chí 80(2017) Trang: 49-51
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Xã hội
Số tạp chí 79(2017) Trang: 28-31
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Xã hội


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...