Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 6(2017) Trang: 96-102
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Liên kết:

Hai dòng dưa hấu tam bội (TriP1 và TriP2) được Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, trường Đại học Cần Thơ, lai tạo và nhân dòng/giống bằng phương pháp nuôi cấy mô, thuần dưỡng và trồng ra đồng ở hai điểm Bình Thủy, Cần Thơ và Châu Thành, Hậu Giang, để so sánh khả năng sinh trưởng và phát triển của chúng. Kết quả cho thấy tại Cần Thơ, sự sinh trưởng (chiều dài dây, số lá/dây, kích thước lá) của dòng TriP1 cao hơn giống đối chứng và dòng TriP2, tuy nhiên khối lượng trái, năng suất và phẩm chất trái (độ Brix và độ dày vỏ) không khác biệt thống kê. Tại Hậu Giang, dòng TriP1 có sự sinh trưởng tương đương giống đối chứng và dòng TriP2, đồng thời có khối lượng trái và năng suất (lần lượt là 2,2 kg-36,91 tấn/ha) cao hơn giống đối chứng (1,73 kg -28,94 tấn/ha) và dòng TriP2 (1,55 kg-25,56 tấn/ha), cùng phẩm chất trái tương đương. 

Các bài báo khác
Số tạp chí 04(2017) Trang: 26-29
Tạp chí: Khoa hoc và Công nghệ
Số tạp chí 03(2017) Trang: 9-11
Tác giả: Huỳnh Quang Tín
Tạp chí: Khoa hoc và Công nghệ
Số tạp chí Volume 3, Issue 2, June 2017,(2017) Trang: 31-35
Tạp chí: American Journal of Theoretical and Applied Business
Số tạp chí 05-2017(2017) Trang: 14-17
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu
Số tạp chí 05-2017(2017) Trang: 31-40
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Nai
Số tạp chí 02 (60) 2017(2017) Trang: 42-46
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 223(2017) Trang: 29-32
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật chăn nuôi
Số tạp chí 4 (348)(2017) Trang: 27-33
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí 3 (112)(2017) Trang: 47-49
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 9(2017) Trang: 179-186
Tạp chí: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ - Tạp chí Khoa học ĐH Sư phạm TP HCM
Số tạp chí 4(2017) Trang: 114-124
Tạp chí: International Journal of Innovative Science Engineering and Technology
Số tạp chí 3(2017) Trang: 282-289
Tạp chí: Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 55 (5E23)(2017) Trang: 197-201
Tạp chí: Tạp chí Hoá học Việt Nam
Số tạp chí 11(2017) Trang: 50-57
Tạp chí: Công thương
Số tạp chí 80(2017) Trang: 49-51
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Xã hội
Số tạp chí 79(2017) Trang: 28-31
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Xã hội


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...