Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 12(85)(2017) Trang: 116-119
Tạp chí: Khoa học công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Liên kết:

Nghiên cứu nhằm tìm ra độ mặn thích hợp lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của ương giống tôm càng xanh trong hệ thống có và không có biofloc. Nghiên cứu gồm 6 nghiệm thức với các độ mặn 0‰, 5‰, 10‰ trong hệ thống có và không có biofloc, bể ương tôm có thể tích 500 lít, tôm giống có khối lượng 0,006 g/con, mật độ bố trí 1.000 con/m3, sử dụng bột gạo để tạo biofloc với tỉ lệ C/N=15. Kết quả nghiên cứu cho thấy sau 30 ngày ươngtrung bìnhtổng của tốc độ tăng trưởng tương đối (9,65±0,46 %/ngày) và tỷ lệ sống (80,0±17,1%) của tôm ở các nghiệm thức có biofloc lớn hơn khác biệt có ý nghĩa thống kê (p

Các bài báo khác
Số tạp chí 7(2017) Trang: 99-107
Tạp chí: Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư
Số tạp chí 59(2017) Trang: 32-36
Tạp chí: Tạp chí khoa học Việt nam, Công nghệ và kỹ thuật
Số tạp chí 1(2017) Trang: 131-139
Tạp chí: Hội thảo khoa học Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa sông nước ĐBSCL trong hội nhập và phát triển, Trường ĐHCT, 28/11/2017
Số tạp chí 4(2017) Trang: 71-82
Tạp chí: International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology,
Số tạp chí 5(2017) Trang: 4987-5002
Tác giả: Vương Quốc Duy
Tạp chí: European Academic Research
Số tạp chí 11 (số đặc biệt)(2017) Trang: 24-29
Tạp chí: Khoa học Lạc Hồng
Số tạp chí 55(2017) Trang: 51-62
Tác giả: Phạm Vũ Nhật
Tạp chí: Vietnam Journal of Science and Technology
Số tạp chí số 11(120).2017(2017) Trang: 61-65
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 4B(2017) Trang: 151-160
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Biển
Số tạp chí 12(121)(2017) Trang: 11–14
Tạp chí: Journal of Science and Technology
Số tạp chí 12(121)(2017) Trang: 19–23
Tạp chí: Journal of Science and Technology
Số tạp chí 4(2017) Trang: 76-81
Tạp chí: Tạp chí khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...