Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2020
Số tạp chí 116(2020) Trang: 105-111
Tạp chí: Khoa học và công nghệ nông nghiệp việt Nam
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2019 nhằm xác định khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng dưa lê, dưa lưới ghép. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên 2 nhân tố, 3 lần nhắc lại, nhân tố 1 là loại gốc ghép (Không ghép-Đối chứng, Dưa gang và Bí xanh) và nhân tố 2 là loại ngọn ghép (Dưa lê Kim Cô Nương, Dưa lê Kim Vương và Dưa lưới One). Kết quả cho thấy dưa lê Kim Vương ghép gốc dưa gang và bí xanh cho năng suất thương phẩm (lần lượt là 10,00 và 6,38 tấn/ha), tỷ lệ năng suất thực tế/năng suất lý thuyết (56,9%) đều cao hơn Kim Vương không ghép; tương thích giữa gốc và ngọn ghép cao nhất (tỉ số 0,99); tổng thiệt hại thấp nhất (33,5%). Dưa lê Kim Cô Nương ghép gốc bí xanh cho năng suất thương phẩm (5,71 tấn/ha) cao hơn Kim Cô Nương ghép gốc dưa gang và không ghép (lần lượt là 3,91 và 3,32 tấn/ha). Độ Brix trung bình của Kim Cô Nương, Kim Vương, One ghép gốc dưa gang và bí xanh (dao động 9,24-9,44%) đều cao hơn không ghép; độ dầy thịt trái và độ cứng trái như nhau.

Các bài báo khác
Số tạp chí Số đặc biệt tháng 9/2020(2020) Trang: 103-105
Tạp chí: Thiết Bị Giáo Dục
Số tạp chí 214 kỳ 1(2020) Trang: 15-17,26
Tạp chí: Thiết bị giáo dục
Số tạp chí 11-2020(2020) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Thiết bị giáo dục
Số tạp chí Kì 1 Tháng 12 - 2020(2020) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Thiết bị và Giáo Dục
Số tạp chí 118(2020) Trang: 104-109
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí June/2020(2020) Trang: 91-95
Tạp chí: Vietnam Journal of Educational Sciences


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...