Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2020
Số tạp chí 117(2020) Trang: 45-51
Tạp chí: Khoa học và công nghệ nông nghiệp việt Nam
Liên kết:

Thí nghiệm thực hiện tại xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long từ tháng 6 năm 2019 đến tháng 1 năm 2020 nhằm xác định biện pháp ngắt đọt, tỉa chồi và bổ sung phân bón cho năng suất hạt mướp làm gốc ghép cao nhất. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức lô phụ với 3 lặp lại, lô chính là 4 biện pháp bổ sung phân bón: 1/ Đối chứng (không bổ sung phân bón); 2/ Phân Kem (Balado Complate) tưới gốc; 3/ Phân bón lá; 4/ Phân Kem tưới gốc + Bón lá và lô phụ là 4 biện pháp ngắt đọt, tỉa chồi: 1/ Không ngắt đọt và không tỉa chồi (Để tự nhiên - Đối chứng); 2/ Không ngắt đọt (tỉa tất cả chồi gốc đến khi cây cao 2 m); 3/ Ngắt đọt 1 lần; 4/ Ngắt đọt 3 lần. Kết quả cho thấy, nghiệm thức kết hợp phân Kem tưới gốc với Không ngắt đọt cho năng suất hạt thương phẩm cao nhất (59,4 kg/ha), tỉ lệ hạt thương phẩm khá (43,7%) và thấp nhất là kết hợp phân bón  lá với Ngắt 3 lần (4,80 kg/ha). Tỷ lệ năng suất hạt thương phẩm trên tổng năng suất hạt cao nhất ở nghiệm thức kết hợp không bổ sung phân bón với Ngắt đọt 1 lần là 53,2%. Tỷ lệ hạt nẩy mầm ở các nghiệm thức đều hơn 80%.

Các bài báo khác
Số tạp chí Số đặc biệt tháng 9/2020(2020) Trang: 103-105
Tạp chí: Thiết Bị Giáo Dục
Số tạp chí 214 kỳ 1(2020) Trang: 15-17,26
Tạp chí: Thiết bị giáo dục
Số tạp chí 11-2020(2020) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Thiết bị giáo dục
Số tạp chí Kì 1 Tháng 12 - 2020(2020) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Thiết bị và Giáo Dục
Số tạp chí 118(2020) Trang: 104-109
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí June/2020(2020) Trang: 91-95
Tạp chí: Vietnam Journal of Educational Sciences


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...