Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2020
Số tạp chí 24(2020) Trang: 65-72
Tạp chí: Tạp chí Công Thương
Liên kết:

Trong nghiên cứu này, nano bạc được tổng hợp từ AgNO3 và ứng dụng tạo màng chitosan - nano bạc với chitosan có độ deacetyl hóa 70%, 80% và 90%. Kết quả thu được nồng độ chitosan để tạo màng thích hợp là 1% cho cả ba độ deacetyl hóa. Nồng độ AgNO3 sử dụng khảo sát ở 4 mức độ: 0,001 M; 0,005 M; 0,01 M và 0,015 M, thu được kết quả tạo keo nano bạc ở nồng độ AgNO3 0,001 M có độ bền cao nhất. Hàm lượng nano bạc khảo sát cho vào chitosan thực hiện ở 3 mức: 50 ppm; 75 ppm và 100 ppm. Kết quả cho thấy, nồng độ nano bạc 100 ppm phân tán đều trên màng khi dùng chitosan có độ deacetyl hóa 70%. Đối với màng chitosan - nano bạc tạo ra từ chitosan có độ deacetyl hóa 80%, 90% thì tỉ lệ nano bạc cho vào 75 ppm là phù hợp nhất.

Các bài báo khác
Số tạp chí Số đặc biệt tháng 9/2020(2020) Trang: 103-105
Tạp chí: Thiết Bị Giáo Dục
Số tạp chí 214 kỳ 1(2020) Trang: 15-17,26
Tạp chí: Thiết bị giáo dục
Số tạp chí 11-2020(2020) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Thiết bị giáo dục
Số tạp chí Kì 1 Tháng 12 - 2020(2020) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Thiết bị và Giáo Dục
Số tạp chí 118(2020) Trang: 104-109
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí June/2020(2020) Trang: 91-95
Tạp chí: Vietnam Journal of Educational Sciences


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...