Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2020
Số tạp chí 17(2020) Trang: 2130-2142.
Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH

Nghiên cứu được triển khai trong điều kiện thực tế tại các ruộng lúa SRI và thâm canh truyền thống trên địa bàn huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang nhằm so sánh hiệu quả kinh tế, tính chất lí hóa đất cũng như tính đa dạng phiêu sinh động, thực vật ở hai mô hình. Số liệu được thu thập thông qua phỏng vấn trực tiếp 30 nông hộ của mỗi mô hình. Thu mẫu và phân tích mẫu đất (20 mẫu), cũng như mẫu phiêu sinh thực vật và phiêu sinh động vật (80 mẫu). Kết quả nghiên cứu bước đầu cho thấy mô hình canh tác lúa SRI tăng hiệu quả đồng vốn, nhưng chưa cải thiện đặc tính lí hóa học đất so với mô hình lúa thâm canh truyền thống. Số lượng loài phiêu sinh thực vật của mô hình lúa SRI (48 loài) cao hơn 7 loài so với mô hình còn lại. Thành phần loài phiêu sinh động vật ghi nhận 49 loài ở cả hai mô hình. Mật độ phiêu sinh thực vật và chỉ số đa dạng Shannon-Wiener của mô hình lúa SRI cao hơn. So với mô hình thâm canh truyền thống, mật độ phiêu sinh động vật của mô hình lúa SRI cao hơn nhưng chỉ số đa dạng không khác biệt.

Các bài báo khác
Số tạp chí Số đặc biệt tháng 9/2020(2020) Trang: 103-105
Tạp chí: Thiết Bị Giáo Dục
Số tạp chí 214 kỳ 1(2020) Trang: 15-17,26
Tạp chí: Thiết bị giáo dục
Số tạp chí 11-2020(2020) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Thiết bị giáo dục
Số tạp chí Kì 1 Tháng 12 - 2020(2020) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Thiết bị và Giáo Dục
Số tạp chí 118(2020) Trang: 104-109
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí June/2020(2020) Trang: 91-95
Tạp chí: Vietnam Journal of Educational Sciences


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...