Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2021
Số tạp chí 17(2021) Trang: 1-14
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế
Liên kết:

 Bài viết tập trung ước lượng hiệu quả kỹ thuật và phân tích các yếu tố đến hiệu quả kỹ thuật của nông hộ trồng cam sành ở tỉnh Vĩnh Long. Đề tài sử dụng số liệu sơ cấp gồm 168 nông hộ trồng cam sành và phương pháp phân tích 2 giai đoạn kết hợp hàm sản xuất biên ngẫu nhiên dạng Cobb-Douglas và hồi quy Tobit. Chỉ số hiệu quả kỹ thuật trung bình của các hộ sản xuất cam sành là 0,608 và có độ biến động lớn, từ 0,073 đến 1. Kết quả ước lượng mô hình hồi quy Tobit đã chỉ rằng, các yếu tố như tín dụng, tập huấn kỹ thuật và việc trồng xen cây tràm đóng góp tích cực vào cải thiện hiệu quả kỹ thuật của hộ trồng cam sành; còn yếu tố tuổi của người quản lí sản xuất lại làm hạn chế khả năng cải thiện hiệu quả kỹ thuật của các hộ trồng cam sành ở tỉnh Vĩnh Long.

 

Từ khóa: Hiệu quả kỹ thuật; Phân tích biên ngẫu nhiên; Phương pháp tham số; Cam sành Vĩnh Long.

Các bài báo khác
Số tạp chí 63(2021) Trang: 94-99
Tạp chí: Khoa Học Đất Việt Nam
Số tạp chí Kì 2-12/2021(2021) Trang: 93-95
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Dạy và học Ngày nay
Số tạp chí 12(2021) Trang: 111-128
Tạp chí: Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô
Số tạp chí 20(2021) Trang: 293-303
Tạp chí: Kỹ yếu Hội thảo Quốc gia Bệnh hại thực vật Việt Nam lần thứ 20
Số tạp chí 17(2021) Trang: 138-151
Tạp chí: tạp chí khoa học Đại học Mở TPHCM
Số tạp chí 9 (130)(2021) Trang: 84-92
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 162(2021) Trang: 12-22
Tạp chí: Tạp chí khoa học thương mại
Số tạp chí 19(2021) Trang: 20-25
Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 1(2021) Trang: 453-464
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO NCKH CẤP VIỆN-HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH
Số tạp chí 1(2021) Trang: '835-842
Tạp chí: 42nd Asian Conference on Remote Sensing (ACRS 2021)


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...