Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2021
Số tạp chí 12(2021) Trang: 84-88
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
Liên kết:

Dân chủ là nhu cầu to lớn của cuộc sống con người - động lực thúc đẩy phát triển xã hội. Dân chủ xã hội chủ nghĩa - lí tưởng phấn đấu và động lực trong sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam. Trong bối cảnh hiện nay, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa là vấn đề rất cần thiết và quan trọng của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Bài báo khái quát lí thuyết về dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, phân tích thực trạng việc thực hành dân chủ và đề xuất giải pháp cơ bản để phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa đáp ứng yêu cầu đổi mới đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Phát huy dân chủ cũng chính là phương thức để thực hiện quyền lực của nhân dân trong quản lí nhà nước và tổ chức đời sống xã hội một cách thiết thực và hiệu quả. 

Các bài báo khác
Số tạp chí 63(2021) Trang: 94-99
Tạp chí: Khoa Học Đất Việt Nam
Số tạp chí Kì 2-12/2021(2021) Trang: 93-95
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Dạy và học Ngày nay
Số tạp chí 12(2021) Trang: 111-128
Tạp chí: Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô
Số tạp chí 20(2021) Trang: 293-303
Tạp chí: Kỹ yếu Hội thảo Quốc gia Bệnh hại thực vật Việt Nam lần thứ 20
Số tạp chí 17(2021) Trang: 138-151
Tạp chí: tạp chí khoa học Đại học Mở TPHCM
Số tạp chí 9 (130)(2021) Trang: 84-92
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 162(2021) Trang: 12-22
Tạp chí: Tạp chí khoa học thương mại
Số tạp chí 19(2021) Trang: 20-25
Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 1(2021) Trang: 453-464
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO NCKH CẤP VIỆN-HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH
Số tạp chí 1(2021) Trang: '835-842
Tạp chí: 42nd Asian Conference on Remote Sensing (ACRS 2021)


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...