Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2021
Số tạp chí 11(2021) Trang: 73 - 79
Tạp chí: Đại học Đồng Tháp
Sống trong buổi chuyển tiếp triều đại và lịch sử dân tộc, Xuân Quang hầu Nguyễn Khắc Tuấn (1767 -
1823) đã dành trọn đời mình cho sự nghiệp kiến quốc của nhà Nguyễn. Cuộc đời ông gắn liền với công cuộc
tiễu trừ phỉ đảng bảo vệ biên cương phía Bắc Việt Nam. Từ lúc đầu quân phò chúa Nguyễn Phúc Ánh, ông
lập nhiều công lao binh mã, được thăng thụ các chức Cai đội, Chưởng cơ, Khâm sai, tước hầu... Sự tin dùng
tuyệt đối của triều đình trực tiếp khẳng định tài năng, uy tín, đức độ và trên hết là lòng trung ái của ông với
dân với nước. Nghiên cứu này xin giới thiệu các văn bản chiếu, chỉ và chế phong ban cho ông được lưu giữ
ở đình Tân Chánh, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, góp phần bổ sung nguồn sử liệu nghiên cứu về cuộc đời
và công trạng chính trị của ông đối với đất nước trong giai đoạn lịch sử nhất định.
Các bài báo khác
Số tạp chí 63(2021) Trang: 94-99
Tạp chí: Khoa Học Đất Việt Nam
Số tạp chí Kì 2-12/2021(2021) Trang: 93-95
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Dạy và học Ngày nay
Số tạp chí 12(2021) Trang: 111-128
Tạp chí: Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô
Số tạp chí 20(2021) Trang: 293-303
Tạp chí: Kỹ yếu Hội thảo Quốc gia Bệnh hại thực vật Việt Nam lần thứ 20
Số tạp chí 17(2021) Trang: 138-151
Tạp chí: tạp chí khoa học Đại học Mở TPHCM
Số tạp chí 9 (130)(2021) Trang: 84-92
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 162(2021) Trang: 12-22
Tạp chí: Tạp chí khoa học thương mại
Số tạp chí 19(2021) Trang: 20-25
Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 1(2021) Trang: 453-464
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO NCKH CẤP VIỆN-HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH
Số tạp chí 1(2021) Trang: '835-842
Tạp chí: 42nd Asian Conference on Remote Sensing (ACRS 2021)


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...