Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2021
Số tạp chí 23(2021) Trang: 10-16
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Liên kết:

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện tại nhà lưới Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ nhằm tìm ra mức độ dinh dưỡng, nồng độ GA3 thích hợp cho sinh trưởng của cây cải bẹ xanh thủy canh, gồm có 2 thí nghiệm. Thí nghiệm 1 về ảnh hưởng của mức độ dinh dưỡng, gồm 4 nghiệm thức là 4 mức độ dinh dưỡng Hoagland và Arnon (1950) [HO-1950] khác nhau (HO-1950 100%, HO-1950 50%, HO-1950 25%, HO-1950 12,5%; tương ứng với EC = 2,80; 1,40; 0,70; 0,35 mS/cm theo thứ tự). Thí nghiệm 2 về ảnh hưởng của nồng độ GA3 bổ sung qua lá, gồm có 5 nghiệm thức là 5 nồng độ GA3 khác nhau [0 ppm (đối chứng); 2,5; 5; 10 và 20 ppm]; dinh dưỡng sử dụng thủy canh là HO-1950 100%; GA3 được phun ướt đều lá ở thời điểm 5 ngày và 20 ngày sau khi bố trí thí nghiệm. Cả hai thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên. Dinh dưỡng được kiểm tra EC, pH 10 ngày/lần (pH = 5,5-5,6). Kết quả cho thấy cây sinh trưởng thích hợp ở dinh dưỡng HO-1950 100%, ở mức độ dinh dưỡng này dư lượng nitrate vẫn thấp hơn ngưỡng cho phép. Kết quả cũng cho thấy phun GA3 20 ppm qua lá lên cây cải bẹ xanh thủy canh trong dinh dưỡng HO-1950 100% sinh trưởng tốt hơn so với các nồng độ GA3 khác.

Từ khóa: Cải bẹ xanh, GA3, Hoagland và Arnon (1950), sinh trưởng, thủy canh.

SUMMMARY 

The study was carried out at the net-house of the College of Agriculture - Can Tho University to find out the nutrient level, GA3 concentration supplemented through leaves suitable for the growth of hydroponic Chinese mustard, including two experiments. The first experiment on effect of nutrient levels, including four treatments, was four different levels of nutrients Hoagland and Arnon (1950) [HO-1950 100%, HO-1950 50%, HO-1950 25%, HO-1950 12.5%; corresponding to EC = 2.80; 1.40; 0.70; 0.35 mS.cm-1 respectively]. The second experiment on the effect of foliar supplementation of GA3 consisted of five treatments with five different concentrations of GA3 [0 ppm (control), 2.5, 5, 10, and 20 ppm]; nutrient using hydroponic was HO-1950 100%; GA3 was sprayed at the time of 5 days and 20 days after experimental layout. Both experiments were arranged in Completely Randomized Design. Nutrients were checked EC, pH every 10 days (pH = 5.5-5.6). The results showed that the plants were suitable for the nutrient of HO-1950 100%, the nitrate residue was still lower than the allowable threshold at this nutrient level. The results also showed that the foliar spray of 20 ppm GA3 on hydroponic Chinese mustard at HO-1950 100% nutrient level better growth than with other GA3 concentrations.

Keywords: GA3, Chinese mustard, growth, Hoagland and Arnon (1950), hydroponic.

 

 
Các bài báo khác
Số tạp chí 63(2021) Trang: 94-99
Tạp chí: Khoa Học Đất Việt Nam
Số tạp chí Kì 2-12/2021(2021) Trang: 93-95
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Dạy và học Ngày nay
Số tạp chí 12(2021) Trang: 111-128
Tạp chí: Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô
Số tạp chí 20(2021) Trang: 293-303
Tạp chí: Kỹ yếu Hội thảo Quốc gia Bệnh hại thực vật Việt Nam lần thứ 20
Số tạp chí 17(2021) Trang: 138-151
Tạp chí: tạp chí khoa học Đại học Mở TPHCM
Số tạp chí 9 (130)(2021) Trang: 84-92
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 162(2021) Trang: 12-22
Tạp chí: Tạp chí khoa học thương mại
Số tạp chí 19(2021) Trang: 20-25
Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 1(2021) Trang: 453-464
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO NCKH CẤP VIỆN-HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH
Số tạp chí 1(2021) Trang: '835-842
Tạp chí: 42nd Asian Conference on Remote Sensing (ACRS 2021)


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...