Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
68 (2016) Trang: 425-431
Tạp chí: LWT - Food Science and Technology
Liên kết:

This study investigated the continuous dosing of chlorine to the wash water by means of a pump to maintain antimicrobial levels of free chlorine in the wash water during the washing of 12 batches of Pangasiusfillets. In comparison to the control (no chlorination), total psychrotrophic bacteria were reduced by between 2 and 4 log CFU/100 ml. After thefinal batch was washed, total chlorine and organic matter in the water sampled had accumulated to 482.9±17.0 ppm and 4447.5 ±187.4 mg O2/L, respectively. However, only 8.9±1.3mg/L of trihalomethanes was formed in the chlorinated wash water whereas no trihalomethanes were detected in the washedPangasiusfillets after rinsing. It was concluded that the Pangasiusfillets washed in chlorinated water continuously dosed with chlorine were safe for human consumption even after a throughput of 12 batches. However, the organoleptic properties of Pangasiusfillets washed in the final batch differed significantly from those washed earlier batches.

Các bài báo khác
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 124-130
Tải về
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 211-218
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 62-69
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 69-75
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 83-91
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 98-104
Tải về
Số chuyên đề (2020) Trang: 31-37
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp VN
19 (2020) Trang: 64-72
Tạp chí: The Journal of Agriculture and Development (Nong Lam University – Ho Chi Minh city)
17 (2019) Trang: 126-132
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Volume 74 Number 3 (2019) Trang: 49-58
Tạp chí: Vietnam Journal of Science and Technology
(2015) Trang: 45-45
Tạp chí: Food Technology: “Towards a more efficient use of natural resources”
1 (2013) Trang: 319
Tạp chí: FOOD SAFETY & FOOD QUALITY IN SOUTHEAST ASIA CHALLENGES FOR THE NEXT DECADE
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...