Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
228 (2022) Trang: 201-210
Tạp chí: TNU Journal of Science and Technology

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá khả năng phân giải của hai dòng thực khuẩn thể N9 và B80 đối với các chủng vi khuẩn Escherichia coli đa kháng thuốc được phân lập từ chuỗi sản xuất cá Tra. Nghiên cứu được tiến hành trong hai loại môi trường mô phỏng thực phẩm từ dịch trích thịt cá Tra và thịt ức gà phi lê được bổ sung thực khuẩn thể có hệ số bội nhiễm - MOI khác nhau (từ 100 đến 1000) và ủ ở nhiệt độ 4±1 oC. Kết quả nghiên cứu cho thấy, thực khuẩn thể N9 (MOI 1000) và B80 (MOI 100) cho thấy hiệu quả phân giải vi khuẩn kí chủ tốt được duy trì từ 1 đến 24 giờ trong các môi trường mô phỏng thực phẩm, cụ thể mật số vi khuẩn E. coli

Các bài báo khác
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 124-130
Tải về
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 211-218
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 62-69
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 69-75
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 83-91
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 98-104
Tải về
Số chuyên đề (2020) Trang: 31-37
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp VN
19 (2020) Trang: 64-72
Tạp chí: The Journal of Agriculture and Development (Nong Lam University – Ho Chi Minh city)
17 (2019) Trang: 126-132
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Volume 74 Number 3 (2019) Trang: 49-58
Tạp chí: Vietnam Journal of Science and Technology
(2015) Trang: 45-45
Tạp chí: Food Technology: “Towards a more efficient use of natural resources”
1 (2013) Trang: 319
Tạp chí: FOOD SAFETY & FOOD QUALITY IN SOUTHEAST ASIA CHALLENGES FOR THE NEXT DECADE
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...