Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
16-2019 (2019) Trang: 129-139
Tạp chí: Nông nghiệp và Phat triển nông thôn

Mục tiêu chính của nghiên cứu là đánh giá kiến thức, thái độ về an toàn thực phẩm (ATTP) của người bán và thực hành về điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm của người bán thực phẩm đường phố trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Nghiên cứu gồm hai phần: phần một, 400 người bán thực phẩm đường phố đã được phỏng vấn thông qua bảng câu hỏi tương ứng để đánh giá kiến thức, thái độ về ATTP. Phần thứ hai tập trung vào việc quan sát thực hành tại 539 gian hàng bán thực phẩm đường phố. Kết quả cho thấy người bán ở Hậu Giang có kiến thức và thái độ chung về ATTP ở mức trung bình (tương ứng đạt 64±13 và 70±9 điểm). Các yếu tố như trình độ học vấn, hình thức bán và huấn huyện/đào tạo về ATTP có ảnh hưởng đến kiến thức và thái độ về ATTP của người bán (p

Các bài báo khác
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 124-130
Tải về
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 211-218
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 62-69
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 69-75
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 83-91
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 98-104
Tải về
Số chuyên đề (2020) Trang: 31-37
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp VN
19 (2020) Trang: 64-72
Tạp chí: The Journal of Agriculture and Development (Nong Lam University – Ho Chi Minh city)
17 (2019) Trang: 126-132
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Volume 74 Number 3 (2019) Trang: 49-58
Tạp chí: Vietnam Journal of Science and Technology
(2015) Trang: 45-45
Tạp chí: Food Technology: “Towards a more efficient use of natural resources”
1 (2013) Trang: 319
Tạp chí: FOOD SAFETY & FOOD QUALITY IN SOUTHEAST ASIA CHALLENGES FOR THE NEXT DECADE
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...