Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 15a (2010) Trang: 83-91
Tải về

Abstract

The objectives of this research were to evaluate the effectiveness of rinsing in combination with disinfectant on the reduced microbiology and quality attributes of vegetables (Centella asiatica). Four kinds of disinfectant such as potassium permanganate, citric acid, lactic acid and ascorbic acid solution were examined. The results showed that the reduction of microbial counts depend on the type and concentration of disinfectants. Significantly different log reduction were observed between with and without disinfectants during rinsing. Using of 1% citric acid solution rinse for vegetables (Centella asiatica) could reduce total plate count (2,77 log units) and Coliforms (2,01 log units). In addition, sensory attributes of vegetables still remained after rinsing.

Keywords: Total plate count, Coliforms, ascorbic acid, lactic acid, citric acid

Title: Effect of disinfectants on the reduction of microbiology of vegetables (Centella asiatica)

TóM TắT

Với mục đích đánh giá hiệu quả của quá trình rửa có kết hợp với các tác nhân sát trùng đến sự giảm mật số vi sinh vật và chất lượng của rau má. Thí nghiệm tiến hành khảo sát trên 4 loại chất sát trùng gồm thuốc tím, acid lactic, citric và ascorbic. Kết quả nhận thấy sự giảm mật số vi sinh vật phụ thuộc vào loại và nồng độ chất sát trùng. Có sự khác biệt ý nghĩa trên sự giảm mật số vi sinh vật giữa rau rửa bằng nước và rau rửa có kết hợp với chất sát trùng. Sử dụng nồng độ acid citric 1% có tác dụng tốt đến sự giảm mật số vi sinh vật tổng số (2,77 đơn vị log) và mật số Coliforms (2,01 đơn vị log). Mặt khác, ở nồng độ này còn đảm bảo duy trì được giá trị cảm quan của rau má sau khi rửa.

Từ khóa:  Vi sinh vật tổng số, Coliforms, acid ascorbic, acid lactic, acid citric

Các bài báo khác
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 124-130
Tải về
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 211-218
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 62-69
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 69-75
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 98-104
Tải về
Số chuyên đề (2020) Trang: 31-37
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp VN
19 (2020) Trang: 64-72
Tạp chí: The Journal of Agriculture and Development (Nong Lam University – Ho Chi Minh city)
17 (2019) Trang: 126-132
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Volume 74 Number 3 (2019) Trang: 49-58
Tạp chí: Vietnam Journal of Science and Technology
(2015) Trang: 45-45
Tạp chí: Food Technology: “Towards a more efficient use of natural resources”
1 (2013) Trang: 319
Tạp chí: FOOD SAFETY & FOOD QUALITY IN SOUTHEAST ASIA CHALLENGES FOR THE NEXT DECADE
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...