Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 112-118
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 10/07/2020

Ngày nhận bài sửa: 23/08/2020

Ngày duyệt đăng: 28/12/2020

 

Title:

The prevalence of pathogenic genes and antibiotic resistance in Escherichia coli O157:H7/H- isolated from cattle in the Mekong Delta

Từ khóa:

Bò, Escherichia coli O157:H7/H-, Đồng bằng sông Cửu Long, gene độc lực, kháng kháng sinh

Keywords:

Antibiotic resistance, cattle, Escherichia coli O157:H7/H-, Mekong Delta, pathogenic genes

ABSTRACT

Escherichia coli O157:H7 is one of the most dangerous pathogens causing food-borne diseases on over the world, and cattle are the most popular reservoirs. A total of 24 E. coli O157:H7/H- strains (11 E. coli O157:H7 strains, 13 E. coli O157:H- strains) isolated from cattle in the Mekong Delta were clarified the prevalence of pathogenic genes (stx1, stx2, eae, EHEC-hlyA) and antimicrobial susceptibility with 12 antibiotics. By using PCR assay, the prevalence of these pathogenic genes in 24 E. coli O157:H7/H- strains were stx1 (29.17%), stx2 (33.33%), eae (37.50%), and EHEC-hlyA (33.33%); there were 7/11 of E. coli O157:H7 strains that had all four pathogenic genes observed. Those E. coli O157:H7/H- strains were completely susceptible (100%) to 7 antibiotics (ceftazidime, gentamycin, amikacin, kanamycin, tetracycline, ciprofloxacin, and norfloxacin). However, those strains showed relatively high resistance against ampicillin (50.00%), followed by nalidixic acid (16.67%), bactrim (12.50%), amox-clavulanic (8.33%), and ceftriaxone (8.33%). Moreover, those E. coli O157:H7/H- strains showed multidrug-resistant to 2-5 kinds of antibiotics in 5 multi-resistant phenotypes observed.

TÓM TẮT

Vi khuẩn Escherichia coli O157:H7/H- là một trong những nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng trên thế giới và con bò là động vật mang trùng chủ yếu nhất. Tổng số 24 chủng E. coli O157:H7/H- (11 chủng E. coli O157:H7, 13 chủng E. coli O157:H-) phân lập trên bò tại Đồng bằng sông Cửu Long được khảo sát sự hiện diện của các gene độc lực (stx1, stx2, eae, EHEC-hlyA) và sự nhạy cảm đối với 12 loại kháng sinh. Thông qua phương pháp PCR, tỷ lệ hiện diện của các gene độc lực trên 24 chủng E. coli O157:H7/H- lần lượt là stx1 (29,17%), stx2 (33,33%), eae (37,50%) và EHEC-hlyA (33,33%); có 7/11 chủng E. coli O157:H7 mang đầy đủ 4 gene độc lực được khảo sát. Các chủng E. coli O157:H7/H- còn nhạy cảm cao (100%) với 7 loại kháng sinh (ceftazidime, gentamycin, amikacin, kanamycin, tetracycline, ciprofloxacin, và norfloxacin). Tuy nhiên, các chủng này cho thấy có sự đề kháng khá cao đối với ampicillin (50,00%) và đề kháng thấp đối với nalidixic acid (16,67%), bactrim (12,50%), amox-clavulanic (8,33%), và ceftriaxone (8,33%). Ngoài ra, các chủng vi khuẩn E. coli O157:H7/H- này có thể đề kháng từ 2 đến 5 loại kháng sinh với 5 kiểu hình đa kháng được ghi nhận.

Trích dẫn: Nguyễn Khánh Thuận và Lý Thị Liên Khai, 2020. Sự hiện diện của gene độc lực và tính đề kháng kháng sinh của vi khuẩn Escherichia coli O157:H7/H- phân lập từ bò tại Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(6B): 112-118.

 

Các bài báo khác
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 118-124
Tải về
(2019) Trang: 124
Tạp chí: The 2nd international Conference on Tropical Animal Science and Production 2019; Suranaree University of Technology - Thailand; 9-12/7/2019
2019 (2019) Trang: 247-251
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Chăn nuôi - Thú y toàn quốc 2019 (ĐH Nông Lâm Hồ Chí Minh): 4-6/9/2019
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...