Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2013) Trang: 66-71
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Liên kết:

Cây lúa được nhiễm vi khuẩn bón với 3 mức độ phân đạm 50N, 75N và 199N có hiệu quả như nhau đến số bộng trên bụi, tỷ lệ hạt chắc cũng như khối lượng khô 1000 hạt và không khác biệt so với nghiệm thức không nhiễm vi khuẩn mà chỉ bón 100N nhưng cho năng suất cao gấp 2,8 lần so với đối chứng. Việc nhiễm vi khuẩn không bổ sung phân đạm có năng suất tương đương với không nhiễm vi khuẩn bón 50N nhưng cao hơn so với đối chứng chứng minh rằng dòng vi khuẩn Azospirillum lipoferum R29B1 có khả năng cố định cung cấp 50% đạm cần thiết cho cây lúa trên đất phèn nhẹ và có tác dụng cải thiện sự sinh trưởng, phát triển và năng suất trên cây lúa.

Các bài báo khác
Số 01 (2004) Trang: 111-121
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 119-126
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 123-133
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 134-145
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 141-150
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 149-157
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 151-156
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 171-178
Tải về
Số 21a (2012) Trang: 37-44
Tải về
(2018) Trang: 161-164
Tạp chí: Establishment of an international research core for new bio-research fields with microbes from tropical areas,Yamaguchi University, Japan , 2-4 December, 2018
(2015) Trang: 159
Tạp chí: Proceedings of The 6th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products. Khon Kaen, Thailand. July 29-31, 2015
(2011) Trang: 19
Tạp chí: Asian Seminar "Sustainable Biomass Production by Microbial Symbiosis and its Bioconversion in Southeast Asia"
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: CBDMPFT
1 (2012) Trang: 547
Tạp chí: APE 2012
(2011) Trang:
Tạp chí: Báo cáo Khoa học Hội nghị CNSH Toàn quốc 2009
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...