Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 21a (2012) Trang: 37-44
Tải về

ABSTRACT

To select bacterial strains which could hydrolyse starch, twenty five samples of wastewater were collected from wastewater ponds at Sa Đec town, Dong Thap province.Twenty three isolated bacterial strains had various shape. Cell shape of these strains were short rod, long rod or streptococcus. Most strains were motile. Among 23 strains, 13 strains were gram negative and 10 strains were gram positive. Isolated strains had amylase activity from 72.44U/ml to 910.89U/ml after incubating 72 hours. Among them, 4 strains which had high amylase activity were 935,VD2, 92, and 16. Strains 935 and VD2 could hydrolyse up to  97% of starch in wastewater after only 24hours.

Keywords: starch hydrolysing, starch wastewater, amylase, isolation

Title: Isolation of starch degrading bacteria

TóM tă?t

Hai mươi lăm mẫu nước thải đã được thu thập từ nước thải tại làng nghề sản xuất bột gạo tại thị xả Sa đéc, tỉnh Đồng Tháp để tuyển chọn các dòng vi khuẩn có khả năng phân hủy tinh bột. Hai mươi ba dòng vi khuẩn phân lập được có hình dạng tế bào rất biến động từ hình que ngắn, que dài đến hình chuỗi. Hầu hết các dòng vi khuẩn có khả năng di động. Trong số 23 dòng vi khuẩn phân lập được có 13 dòng vi khuẩn thuộc gram âm và 10 dòng vi khuẩn thuộc gram dương. Các dòng vi khuẩn phân lập được có họat tính enzyme amylase từ 72,44U/ml đến 910,89U/ml sau 72 giờ nuôi cấy. Trong số này có 4 dòng có hoạt tính enzyme amylase cao là 935,VD2, 92, và 16. Hai dòng 935 VD2 có khả năng xử lý đến 97% lượng tinh bột có trong nước thải chỉ sau 24 giờ.

Từ khóa: phân hủy tinh bột, nước thải tinh bột, amylase, phân lập. 

Các bài báo khác
Số 01 (2004) Trang: 111-121
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 119-126
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 123-133
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 134-145
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 141-150
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 149-157
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 151-156
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 171-178
Tải về
(2018) Trang: 161-164
Tạp chí: Establishment of an international research core for new bio-research fields with microbes from tropical areas,Yamaguchi University, Japan , 2-4 December, 2018
(2015) Trang: 159
Tạp chí: Proceedings of The 6th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products. Khon Kaen, Thailand. July 29-31, 2015
(2011) Trang: 19
Tạp chí: Asian Seminar "Sustainable Biomass Production by Microbial Symbiosis and its Bioconversion in Southeast Asia"
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: CBDMPFT
1 (2012) Trang: 547
Tạp chí: APE 2012
(2011) Trang:
Tạp chí: Báo cáo Khoa học Hội nghị CNSH Toàn quốc 2009
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...