Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 01 (2004) Trang: 111-121
Tải về

ABSTRACT

Citrus cultivars grown at Go Quao district, Kiên Giang province were collected for the study of genetical diversity based on phenotypes characteristics and RAPD technique.

Based on phenotypes characteristics, citrus cultivars were divided into 5 groups, pomelo, lemon, orange, tangerine and kim quat.

Four arbitrary primers used in RAPD technique gave good results in all of the citrus cultivars tested.  The phylogenetic tree showed that citrus cultivars of Go Quao, Kien Giang were divided into 4 groups, pomelo, orange-tangerine, lemon and kim quat.  The genetical distance of these cultivars varied from 0 to 43%.  Among 49 markers used, 11 markers were present in all cultivars.  26 markers were present in more than 90% of the cultivars.  4 markers were present in more than 80% of the cultivars.  2 markers were present in more than 70% and 6 markers were  present in less than 70% of the cultivars.  1 marker was only present at the frequency of less than 45% of the cultivars.

The results of the detection of greening pathogen showed that the ratio of this disease in tangerine, orange, pomelo and lemon were at the rate of 50%, 25,4%, 9,6% and 1,14%, respectively.  Especially, no greening pathogen was found in kim quat cultivar.

Key words: citrus, Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD), primer, biodiversity, greening disease, marker

Title: Biodiversity of citrus cultivated at Go Quao district, Kien Giang province,Viet nam

TóM TắT

Cây có múi trồng tại Gò Quao Kiên Giang được thu thập để phân loại dựa vào hình thái học và bằng kỹ thuật sinh học phân tử.

Các đặc điểm về hình thái học cho thấy cây có múi tại Gò Quao, Kiên Giang chia làm 5 nhóm bao gồm: bưởi, cam, quít, chanh  và hạnh

Sử dụng 4 mồi (primer) là A-02, A-04, A-11 và A-13 trong phân tích đa dạng di truyền bằng phương pháp RAPD cho kết quả  49 dấu phân tử (marker) được ghi nhận. Giản đồ phả hệ cho thấy cây có múi của Gò Quao, Kiên Giang chia thành 4 nhóm: bưởi, cam-quít, chanh và hạnh. Kết quả phân tích cho thấy khoảng cách di truyền giữa các nhóm biến động từ 0-43%. Trong  49 dấu phân tử có 11 dấu xuất hiện ở 100% số cá thể, 26 dấu  trên 90%, 4 dấu trên 80%, 2 dấu trên 70% và 6 dấu dưới 70%. Trong đó, thấp nhất có 1 dấu là 45%.Ngoài ra, kiểm tra bệnh vàng lá gân xanh bằng PCR cho kết quả tỉ lệ nhiễm bệnh của cây có múi ở Gò Quao, Kiên Giang là Quít : 50%, cam 25,4%, bưởi 9,6%, chanh 1,14%. Đặc biệt, không thấy dấu hiệu bệnh vàng lá gân xanh ở hạnh.

Từ khóa: cây có múi, Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD), mồi (primer), đa dạng di truyền, bệnh vàng lá gân xanh, dấu phân tử (marker)

Các bài báo khác
Số 04 (2005) Trang: 119-126
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 123-133
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 134-145
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 141-150
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 149-157
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 151-156
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 171-178
Tải về
Số 21a (2012) Trang: 37-44
Tải về
(2018) Trang: 161-164
Tạp chí: Establishment of an international research core for new bio-research fields with microbes from tropical areas,Yamaguchi University, Japan , 2-4 December, 2018
(2015) Trang: 159
Tạp chí: Proceedings of The 6th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products. Khon Kaen, Thailand. July 29-31, 2015
(2011) Trang: 19
Tạp chí: Asian Seminar "Sustainable Biomass Production by Microbial Symbiosis and its Bioconversion in Southeast Asia"
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: CBDMPFT
1 (2012) Trang: 547
Tạp chí: APE 2012
(2011) Trang:
Tạp chí: Báo cáo Khoa học Hội nghị CNSH Toàn quốc 2009
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...