Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 141-150
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 13/11/2018
Ngày nhận bài sửa: 12/03/2019

Ngày duyệt đăng: 12/04/2019

 

Title:

Effectiveness of  nitrogen-fixing and phosphate-solubilizing bacteria on growth and yield of IR50404 rice cultivar at Hieu Nhon village, Vung Liem district, Vinh Long province

Từ khóa:

Đất phù sa, giống lúa IR50404, Pantoea agglomerans, Pseudomonas stutzer, vi khuẩn cố định đạm, vi khuẩn hòa tan lân

Keywords:

Alluvial soil, IR50404 rice cultivar, nitrogen fixing bacteria, Pantoea agglomerans, phosphorous solubilizing bacteria, Pseudomonas stutzeri

ABSTRACT

A green-house and a field trial  were carried out to determine the effects of nitrogen fixing bacteria and phosphate-solubilizing bacteria on the growth and yield of IR50404 rice cultivar. The results from the green-house showed that either treatments inoculated with individual bacterial strain (nitrogen fixing or phosphate solubilizing bacteria) in a combination with a reduction of inorganic nitrogen and phosphate fertilizer or inoculated with both strains with a reduction of inorganic nitrogen and phosphate fertilizer had plant height, root length, dry weight (DW) of plants and DW of roots similar to those of treatment applied with 100% recommeded dose of N and P2O5 without bacterial inoculation. The results from the field experiment showed that either treatments inoculated with individual strain in a combination with a reduction of inorganic nitrogen and phosphate fertilizer or inoculated with both strains with a reduction of inorganic nitrogen and phosphate fertilizer had plant height, root length, DW of plants, DW of roots, length of panicle, number of panicle/m2, filled grain percentage and DW of rice straw and grain yield similar to those of treatment with full nitrogen and phosphate dose application without bacterial innoculation. Rice inoculated with both bacterial strains together with 50%N and 50% P2O5 helped rice  growth better and increased 5.9% of rice yield as compared to those of the treatment received full dose application of nitrogen and phosphorous fertilizers.

TÓM TẮT

Thí nghiệm trong nhà lưới và ngoài đồng được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả của dòng vi khuẩn cố định đạm và hòa tan lân lên sự sinh trưởng và năng suất giống lúa IR50404. Kết quả thí nghiệm trong nhà lưới cho thấy các nghiệm thức chủng riêng từng dòng vi khuẩn hay tổ hợp hai dòng vi khuẩn kết hợp bón giảm lượng phân đạm hoặc lân có chiều cao cây, chiều dài rễ, sinh khối khô (SKK) thân lá và SKK rễ  tương đương với nghiệm thức đối chứng dương bón đầy đủ phân đạm và lân và không chủng vi khuẩn. Kết quả thí nghiệm ngoài đồng cho thấy lúa có chủng riêng lẻ hay kết hợp cả hai dòng vi khuẩn hòa tan lân và cố định đạm kết hợp bón giảm lượng phân đạm và lân có chiều cao cây, số chồi/bụi, SKK thân lá, SKK rễ, chiều dài bông, số bông/m2, tỷlệ hạt chắc, sinh khối khô rơm và năng suất thực tế tương đương với nghiệm thức đối chứng dương bón đầy đủ phân đạm và lân. Lúa có chủng tổ hợp 2 dòng vi khuẩn kết hợp bón 50%N và 50%P2Ogiúp cây sinh trưởng tốt hơn và cho năng suất thực tế cao 5,9% so với lúa ở nghiệm thức đối chứng dương bón đầy đủ đạm và lân.

Trích dẫn: Nguyễn Hữu Hiệp, Trần Thị Ngọc Sơn và Nguyễn Thị Bé Thương, 2019. Hiệu quả của hai dòng vi khuẩn cố định đạm và hòa tan lân lên sinh trưởng và năng suất lúa IR 50404 tại xã Hiếu Nhơn, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Công nghệ Sinh học)(2): 141-150.

Các bài báo khác
Số 01 (2004) Trang: 111-121
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 119-126
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 123-133
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 134-145
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 149-157
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 151-156
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 171-178
Tải về
Số 21a (2012) Trang: 37-44
Tải về
(2018) Trang: 161-164
Tạp chí: Establishment of an international research core for new bio-research fields with microbes from tropical areas,Yamaguchi University, Japan , 2-4 December, 2018
(2015) Trang: 159
Tạp chí: Proceedings of The 6th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products. Khon Kaen, Thailand. July 29-31, 2015
(2011) Trang: 19
Tạp chí: Asian Seminar "Sustainable Biomass Production by Microbial Symbiosis and its Bioconversion in Southeast Asia"
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: CBDMPFT
1 (2012) Trang: 547
Tạp chí: APE 2012
(2011) Trang:
Tạp chí: Báo cáo Khoa học Hội nghị CNSH Toàn quốc 2009
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...