Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 11b (2009) Trang: 123-133
Tải về

ABSTRACT

Several soil samples and nodules of peanut were collected for the isolation and selection of bacteria for peanut cultivated on sandy soil of Tra Vonh province

Fourteen Bradyrhizobium strains and 35 phosphate-solubilzing bacteria were isolated. When inoculated peanut with either both strains or single strain, bacteria increased plant height and dry weight of plant higher than the control. Nitrogen content in plants and in seed were higher than those of the control. The results also showed that when bacterial co- inoculant (double strains= nitrogen fixer /phosphate solubilizing bacteri) was  applied, farmers could save up to 50kgN/ha and 60kgP2O5/ha.

Keywords: isolation, nodules, inoculation, nitrogen fixing, phosphate- solubilizing bacteria

Title: Isolation of nitrogen-fixing bacteria and phosphate-solubilizing bacteria for peanut cultivated in Tra Vinh province

Tóm TắT

Nhiều mẫu đất và nốt rễ đậu phộng được thu thập để phân lập  vi khuẩn cố định đạm và hòa tan lân cho cây đậu phộng trồng trên đất giồng cát Tỉnh Trà Vinh.

Kết quả có14 dòng vi khuẩn Bradyrhizobium và 35 dòng vi khuẩn hòa tan lân được phân lập. Khi chủng hổn hợp 2 dòng vi khuẩn nầy hay riêng rẻ từng dòng cho đậu phộng trồng trong chậu, nhận thấy vi khuẩn giúp cây đậu gia tăng chiều cao cây và trọng lượng khô cây đậu so với đối chứng không chủng vi khuẩn. Hàm lượng đạm và lân của cây đậu có chủng vi khuẩn đều cao hơn nghiệm thức đối chứng. Từ kết quả thí nghiệm cho thấy chủng hổn hợp vi khuẩn giúp thay thế 50kgN/ha và 60kgP2O5/ha.

Từ khóa: phân lập, nốt rễ, chủng vi khuẩn, cố định đạm, vi khuẩn hòa tan lân

Các bài báo khác
Số 01 (2004) Trang: 111-121
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 119-126
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 134-145
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 141-150
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 149-157
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 151-156
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 171-178
Tải về
Số 21a (2012) Trang: 37-44
Tải về
(2018) Trang: 161-164
Tạp chí: Establishment of an international research core for new bio-research fields with microbes from tropical areas,Yamaguchi University, Japan , 2-4 December, 2018
(2015) Trang: 159
Tạp chí: Proceedings of The 6th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products. Khon Kaen, Thailand. July 29-31, 2015
(2011) Trang: 19
Tạp chí: Asian Seminar "Sustainable Biomass Production by Microbial Symbiosis and its Bioconversion in Southeast Asia"
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: CBDMPFT
1 (2012) Trang: 547
Tạp chí: APE 2012
(2011) Trang:
Tạp chí: Báo cáo Khoa học Hội nghị CNSH Toàn quốc 2009
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...