Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2012) Trang: 28
Tạp chí: The 2nd Asian Conference on Plant - Microbe Symbiosis and Nitrogen Fixation
Liên kết:

To determine the effects of nitrogen fixing Pseudomonas stutzeri  and phosphate solubilizing Pseudomonas sp. on the growth of rice cultivated in acid sulphate soil contaminated with saline water, a greenhouse and a field experiment were conducted. The results in the greenhouse showed that inoculated rice with P. stutzeri and supplemented with 50% amount of inorganic nitrogen fertilizer and 100% of phosphorus one helped to increase root length 19.17%, dry weight of root 23.92%, number of shoot 3.65%, dry weight of shoot 19.7% compared to rice received 100% amount of nitrogen and phosphorus fertilizers. When inoculated rice with P. stutzeri and Pseudomonas sp. and supplemented with 50% of both nitrogen fertilizer and phosphorus one, root length increased 16.3% and there was not significantly different in dry weight of root. In the field, inoculated rice with P. stutzeri and supplemented with 50% amount of inorganic nitrogen fertilizer and 100% of phosphorus one had the increase of root length 15.78% and dry weight of root 3.65% and there was not significant difference on the length of rice spikelet and the yield between inoculated rice and rice receiving 50% amount of inorganic nitrogen fertilizer and 100% of phosphorus one. When inoculated rice with P. stutzeri and Pseudomonas sp. and supplemented with50% of both nitrogen fertilizer and phosphorus one, root length increased 6.55% but there was not significant difference on the dry weight of root, the length of rice spikelet and the yield of both inoculated and uninoculated ones. So, when growing rice in this acid sulphate soil contaminated with saline water, farmers should inoculated rice seeds with P. stutzeri and Pseudomonas sp. and supplemented with 50% amount of inorganic nitrogen and phosphorus fertilizers.

Các bài báo khác
Số 01 (2004) Trang: 111-121
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 119-126
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 123-133
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 134-145
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 141-150
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 149-157
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 151-156
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 171-178
Tải về
Số 21a (2012) Trang: 37-44
Tải về
(2018) Trang: 161-164
Tạp chí: Establishment of an international research core for new bio-research fields with microbes from tropical areas,Yamaguchi University, Japan , 2-4 December, 2018
(2015) Trang: 159
Tạp chí: Proceedings of The 6th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products. Khon Kaen, Thailand. July 29-31, 2015
(2011) Trang: 19
Tạp chí: Asian Seminar "Sustainable Biomass Production by Microbial Symbiosis and its Bioconversion in Southeast Asia"
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: CBDMPFT
1 (2012) Trang: 547
Tạp chí: APE 2012
(2011) Trang:
Tạp chí: Báo cáo Khoa học Hội nghị CNSH Toàn quốc 2009
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...