Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 08 (2007) Trang: 149-157
Tải về

ABSTRACT

Twenty six endophytic isolates from roots, stems and leaves of twelve sugarcane cultivars grown in fields in Cu Lao Dung district and My Tu district of Soc Trang province were isolated. With PCR technique using specific primers of nifH gene of Gluconacetobacter diazotrophicus, we could identify fifteen strains. These strains have the same characteristics with the G. diazotrophicus species. Molass is a good carbon source for G. diazotrophicus especially at the concentration of 10g/l, G. diazotrophicus reached  6,7 x 1010 CFU/ml after 6 days of incubation. Carriers containing of 50% of peat, 25% of filtercake,  25% of bagasse and 8% CaCO3 supported the good survival of G. diazotrophicus. After two months of storing at room temperature the viable count was still high 5,3x109 CFU/g.

Keywords: Endophytic bacteria, sugarcane, PCR technique, primer, Gluconacetobacter diazotrophicus

Title:  Isolation of endophytes  for the production of biofertilizer at lab scale for the cultivation of sugarcane in Soc Trang province

TóM TắT

Hai mươi sáu dòng vi khuẩn nội sinh đã được phân lập từ lá, thân và rễ của mười hai giống mía trồng tại huyện Cù Lao Dung và huyện Mỹ Tú, Tỉnh Sóc Trăng. Sử dụng kỹ thuật PCR với cặp mồi đặc hiệu thiết kế dựa trên trình tự gen nif H của Gluconacetobacter diazotrophicus, chúng tôi nhận diện được mười lăm dòng vi khuẩn G. diazotrophicus. Các dòng có các đặc điểm hoàn toàn phù hợp với những nghiên cứu trước đây về vi khuẩn G. diazotrophicus. Nguồn carbon thích hợp cho sự tăng trưởng của vi khuẩn G. diazotrophicus là rỉ đường (10g/l, 5g/l, 2,5g/l), đặc biệt là nghiệm thức rỉ đường 10g/l cho mật số cao nhất (6,7 x 1010 CFU/ml) sau 6 ngày nên được chọn là nguồn carbon sử dụng trong môi trường nuôi vi khuẩn thu sinh khối. Thành phần chất mang 50% than bùn + 25% bã bùn mía + 25% xác mía + 8% CaCO3 giúp vi khuẩn sống sót cao nhất, mật số vi khuẩn đạt 5,3 x 109 CFU/g chất khô khi bảo quản sản phẩm trong 2 tháng ở nhiệt độ phòng (28-300C).

Từ khoá: vi khuẩn nội sinh, mía, kỹ thuật PCR, mồi, Gluconacetobacter diazotrophicus

Các bài báo khác
Số 01 (2004) Trang: 111-121
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 119-126
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 123-133
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 134-145
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 141-150
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 151-156
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 171-178
Tải về
Số 21a (2012) Trang: 37-44
Tải về
(2018) Trang: 161-164
Tạp chí: Establishment of an international research core for new bio-research fields with microbes from tropical areas,Yamaguchi University, Japan , 2-4 December, 2018
(2015) Trang: 159
Tạp chí: Proceedings of The 6th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products. Khon Kaen, Thailand. July 29-31, 2015
(2011) Trang: 19
Tạp chí: Asian Seminar "Sustainable Biomass Production by Microbial Symbiosis and its Bioconversion in Southeast Asia"
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: CBDMPFT
1 (2012) Trang: 547
Tạp chí: APE 2012
(2011) Trang:
Tạp chí: Báo cáo Khoa học Hội nghị CNSH Toàn quốc 2009
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...