Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 16a (2010) Trang: 151-156
Tải về

ABSTRACT

From stems, leaves and roots of maize collected 78 nitrogen-fixing bateria isolates. These isolates have had the same characteristics as those described by previous authors. Using specific primers of NifH gene, 13 isolates were identified as Azospirillum lipoferum and 2 isolates were identified as Burkholderia vietnamiensis. Others have had no DNA band like the positive controls. So they did not belong to these species.

Keywords: maize, PCR technique, Azospirillum lipoferum, Burkholderia vietnamiensis, nitrogen fixation

Title: Isolation and identification of nitrogen fixing bacteria on maize

TóM TắT

Từ các bộ phận của cây bắp (rễ, thân, lá), chúng tôi đã phân lập được 78 chủng vi khuẩn có khả năng cố định nitơ từ N2 của không khí. Các chủng vi khuẩn phân lập được có các đặc tính giống như mô tả của các tác giả trước đây.

Sử dụng cặp mồi chuyên biệt gen NifH để nhận diện các chủng vi khuẩn nầy bằng kỹ thuật PCR, chúng tôi nhận thấy có 13 chủng vi khuẩn có băng DNA có kích thước 400bp giống như kích thước DNA của gen NifH của vi khuẩn đối chứng dương Azospirillum lipoferum  và 2 dòng vi khuẩn có băng DNA có kích thước 330bp giống như kích thước DNA của gen NifH của vi khuẩn đối chứng dương Burkholderia vietnamiensis. Các chủng vi khuẩn còn lại không có băng DNA giống như của đối chứng dương chứng tỏ chúng không thuộc 2 loài nầy.

Từ khóa: bắp, phân lập, kỹ thuật PCR, Azospirillum lipoferum, Burkholderia vietnamiensis, cố định nitơ

Các bài báo khác
Số 01 (2004) Trang: 111-121
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 119-126
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 123-133
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 134-145
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 141-150
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 149-157
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 171-178
Tải về
Số 21a (2012) Trang: 37-44
Tải về
(2018) Trang: 161-164
Tạp chí: Establishment of an international research core for new bio-research fields with microbes from tropical areas,Yamaguchi University, Japan , 2-4 December, 2018
(2015) Trang: 159
Tạp chí: Proceedings of The 6th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products. Khon Kaen, Thailand. July 29-31, 2015
(2011) Trang: 19
Tạp chí: Asian Seminar "Sustainable Biomass Production by Microbial Symbiosis and its Bioconversion in Southeast Asia"
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: CBDMPFT
1 (2012) Trang: 547
Tạp chí: APE 2012
(2011) Trang:
Tạp chí: Báo cáo Khoa học Hội nghị CNSH Toàn quốc 2009
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...