Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 04 (2005) Trang: 119-126
Tải về

ABSTRACT

Tweenty bacterial strains isolated from roots and stem of wild rice, cultivated rice and weeds in rice field had similar characteristics to those of Azospirillum genus. Two specific primers 5?- GTA AAT CCA CCA CCT CCC -3? (forward) and 5?- TGT AGA TTT CCT GGG CCT -3? (reverse) were used to identify these strains. The results showed that 8/20 strains and the positive Azospirillum lipoferum strain had the same DNA band at the position of 400bp. Other strains did not have the same band with the control strain. Therefore, they were not belong to Azospirillum lipoferum species. Several studies need to be carried out to classify them before applying in the field.

Keywords: isolation, Azospirillum lipoferum, PCR, primer, gen nifH

Title: Isolation and identification of Azospirillum strains using PCR technique

TóM TắT

20 dòng vi khuẩn phân lập được từ rễ và thân lúa hoang, lúa trồng và một số loại cỏ ở ruộng lúa có các đặc tính giống như giống Azospirillum đã được mô tả bởi các tác giả khác. Sử dụng cặp mồi chuyên biệt khuếch đại gen nifH của loài vi khuẩn Azospirillum lipoferum, Mồi xuôi: 5?- GTA AAT CCA CCA CCT CCC -3?, Mồi ngược: 5?- TGT AGA TTT CCT GGG CCT -3? để nhận diện chúng bằng kỹ thuật PCR. Kết quả cho thấy có 8/20 dòng có các băng ADN ở vị trí 400bp giống như dòng vi khuẩn đối chứng Azospirillum lipoferum. Các dòng khác không có băng ADN tương ứng chứng tỏ chúng không thuộc loài Azospirillum lipoferum. Nhiều nghiên cứu cần được tiến hành trong tương lai để xác định các loài vi khuẩn còn lại trước khi ứng dụng thực tiễn.

Từ khóa: phân lập, Azospirillum lipoferum, PCR, mồi, gen nifH

Các bài báo khác
Số 01 (2004) Trang: 111-121
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 123-133
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 134-145
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 141-150
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 149-157
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 151-156
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 171-178
Tải về
Số 21a (2012) Trang: 37-44
Tải về
(2018) Trang: 161-164
Tạp chí: Establishment of an international research core for new bio-research fields with microbes from tropical areas,Yamaguchi University, Japan , 2-4 December, 2018
(2015) Trang: 159
Tạp chí: Proceedings of The 6th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products. Khon Kaen, Thailand. July 29-31, 2015
(2011) Trang: 19
Tạp chí: Asian Seminar "Sustainable Biomass Production by Microbial Symbiosis and its Bioconversion in Southeast Asia"
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: CBDMPFT
1 (2012) Trang: 547
Tạp chí: APE 2012
(2011) Trang:
Tạp chí: Báo cáo Khoa học Hội nghị CNSH Toàn quốc 2009
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...