Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 27 (2013) Trang: 122-129
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 04/04/2013

Ngày chấp nhận: 20/08/2013

 

Title:

Investigating the flowering characteristics and fruit development of ?chanh Tau? lime (Citrus limonia L.) in Binh Thuy District, Can Tho City

Từ khóa:

Chanh Tàu, sự ra hoa, phát triển trái

Keywords:

Flowering, fruit development, ?chanhTau? lime

ABSTRACT

This study aimed to investigate the biological characteristics of flowering and fruit development of ?Tau? lime, which will serve as rationale for further studies on the improvement of yield and quality. The study was carried-out from November 2011 to May 2012 on ?Tau? lime at the age of 8-10 years old in Binh Thuy district, Can Tho city. Flowering characteristics were studied based on investigation of 40 inflorescences; and flowering process was observed every 6 hours per day from blooming to fading. Fruit development was explored by observing fruits locating on 50 branches and once per week from fruit setting until harvesting. Results showed that fruit set ratio after petal abscission was 59.2%. Young fruit abscission occurred from the 3rd to the 10th week after fruit set (AFS). Fruit set ratio of leafy inflorescences was higher than leafless one. The process of fruit development from fruit set to harvest lasted for 21 weeks; the height and diameter of fruit reached its maximum size at the 6th and 8th week, respectively, while the weigh attained the uttermost at the 12th to 13th week.

Tóm TắT

Đề tài được thực hiện nhằm tìm hiểu đặc tính sinh học sự ra hoa và phát triển trái trên cây chanh Tàu để làm cơ sở cho các nghiên cứu cải thiện năng suất và phẩm chất của loại cây trồng này. Đề tài được thực hiện trên cây chanh Tàu 8-10 năm tuổi tại quận Bình Thủy, TP Cần Thơ từ tháng 11 năm 2011 đến tháng 5 năm 2012. Sự ra hoa và phát triển của hoa được khảo sát 10 cây, mỗi cây đánh dấu 5-7 cành. Sự nở hoa được khảo sát trên 40 hoa và theo dõi quá trình nở hoa 6 giờ/lần trong ngày từ khi hoa nở đến khi hoa tàn. Sự phát triển của trái được theo dõi 7 ngày/lần trên 50 cành từ khi đậu trái đến khi thu hoạch. Kết quả cho thấy tỉ lệ đậu trái sau khi hoa rụng cánh đạt 59,2%. Sự rụng trái non bắt đầu vào tuần thứ ba và kết thúc ở tuần thứ 10 sau khi đâ?u tra?i (SKĐT). Hoa có mang lá có tỉ lệ đậu trái cao và rụng trái non ít hơn so với hoa không mang lá. Quá trình phát triển từ đậu trái đến thu hoạch của trái chanh Tàu là 21 tuần; chiê?u cao va? đươ?ng ki?nh tra?i tăng trưởng cực đại ở tuần thứ 6 va? thư? 8 theo thư? tư?; trong khi khối lượng trái tăng trưởng cực đại ở tuần thứ 12-13.

Các bài báo khác
Số 48 (2017) Trang: 104-110
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 105-114
Tải về
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 109-118
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 11-18
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 111-119
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 113-119
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 122-128
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 127-134
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 129-138
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 135-141
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 141-151
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 157-166
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 178-185
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 192-206
Tải về
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 201-208
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 201-209
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 210-218
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 225-234
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 23-30
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 259-265
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 262-271
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 270-277
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 272-281
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 273-282
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 280-289
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 284-293
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 406-413
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 414-424
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 425-431
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 432-441
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 442-450
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 47-55
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 51-58
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 53-59
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 60-68
Tác giả: Trần Văn Hâu,
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 63-71
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 67-73
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 69-76
Tải về
Vol. 54, No. 5 (2018) Trang: 7-15
Tải về
Vol. 11, No. 1 (2019) Trang: 7-23
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 8-16
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 88-96
Tải về
1293 (2020) Trang: 193-202
Tạp chí: VI International Symposium on Lychee, Longan and Other Sapindaceae Fruits
(2014) Trang: 45-62
Tạp chí: Workshop on increasing production and market access for tropical fruit in SouthEast Asia
(2015) Trang: 36
Tạp chí: The international symposium on durian and other humid tropical fruits
1 (2012) Trang: 79
Tác giả: Trần Văn Hâu
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 107
Tác giả: Trần Văn Hâu
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 124
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 72
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...