Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 15b (2010) Trang: 178-185
Tải về

ABTRACT

This study was conducted in order to evaluate and select some cocoa cultivars producing huge fruit, great number of seeds, thin fruit cover, and high quality seeds possessing high total lipid content. The study was implemented in cocoa farmer?s plantation in Chau Thanh district, Ben Tre province. Five trees of each clone were investigated, and each tree was collected 6 fruits. Lipid content in cocoa bean was extracted by AOAC protocol (2003), basing on the principle that lipid matter can be diluted in ether, phenol or acetone. Seven cocoa species was evaluated from Jamuary/2005 - January/2006 in accordance with some characteristics, i.e. shape; color of fruit and beans. Results showed that, two cultivars, TD9 and TD7, produced huge fruits with high number of bean which also possessed high total lipid content. Besides, they were determined to be potential cultivars in Chau Thanh district, Ben Tre province.

Keywords: Cocoa (Theobroma cacao L.), total lipid content, TD7, TD9

Title: Evaluating of agronomy characteristics and total lipid content in a bean of some cocoa cultivars (Theobroma cacao L.) popular grown in Chau Thanh district, Ben Tre province

Tóm Tắt

Đề tài được thực hiện nhằm mục tiêu chọn ra những giống ca cao có trái to, nhiều hạt, vỏ trái mỏng và hạt có hàm lượng chất béo cao đạt yêu cầu làm giống. Đề tài được tiến hành tại vườn ca cao của nông dân huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Mỗi giống khảo sát năm cây và mỗi cây thu sáu trái. Hàm lượng chất béo trong hạt được chiết tách theo AOAC (2003) dựa trên nguyên lý chất béo có thể hòa tan trong ether, phenol hoặc acetone. Dựa vào đặc tính hình dạng, màu sắc trái, hạt, có bảy giống ca cao được đánh giá từ tháng 1/2005-1/2006. Kết quả cho thấy hai giống TD9 và TD7 có trái lớn, nhiều hạt, hạt lớn và hàm lượng chất béo trong hạt cao có triển vọng ở Châu Thành, tỉnh      Bến Tre.

Từ khóa: Ca cao (Theobroma cacao L.), hàm lượng chất béo thô, TD7, TD9

Các bài báo khác
Số 48 (2017) Trang: 104-110
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 105-114
Tải về
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 109-118
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 11-18
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 111-119
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 113-119
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 122-128
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 122-129
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 127-134
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 129-138
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 135-141
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 141-151
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 157-166
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 192-206
Tải về
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 201-208
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 201-209
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 210-218
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 225-234
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 23-30
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 259-265
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 262-271
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 270-277
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 272-281
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 273-282
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 280-289
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 284-293
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 406-413
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 414-424
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 425-431
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 432-441
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 442-450
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 47-55
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 51-58
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 53-59
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 60-68
Tác giả: Trần Văn Hâu,
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 63-71
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 67-73
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 69-76
Tải về
Vol. 54, No. 5 (2018) Trang: 7-15
Tải về
Vol. 11, No. 1 (2019) Trang: 7-23
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 8-16
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 88-96
Tải về
1293 (2020) Trang: 193-202
Tạp chí: VI International Symposium on Lychee, Longan and Other Sapindaceae Fruits
(2014) Trang: 45-62
Tạp chí: Workshop on increasing production and market access for tropical fruit in SouthEast Asia
(2015) Trang: 36
Tạp chí: The international symposium on durian and other humid tropical fruits
1 (2012) Trang: 79
Tác giả: Trần Văn Hâu
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 107
Tác giả: Trần Văn Hâu
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 124
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 72
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...