Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
12/2014 (2014) Trang: 10-16
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Liên kết:

Đề tài được thực hiện nhằm tìm ra yếu tố tương quan giữa hàm lượng các chất dinh dưỡng trong đất, lá, trái và năng suất trên cây xoài cát Hòa Lộc tại xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Điều tra bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp 30 hộ trồng xoài cát Hòa Lộc có diện tích trên 1.000 m2 cho năng suất ổn định từ 8-10 năm tuổi từ tháng 04/2011 đến tháng 04/2012. Dư a theo kinh nghiệm của nhà vườn tại địa phương, năng suâ t vườn xoa i đươ c chia tha nh bô n mư c: năng suất thấp khi năng suất nhỏ hơn 25 kg/cây/năm, năng suất trung bình khi năng suất trên cây đạt 26-39 kg/cây/năm, năng suất cao khi năng suất đạt 40-60 kg/cây/năm, năng suất rất cao khi năng suất đạt >60 kg/cây/năm. Mâ u la  xoa i đươ c thu ơ  thơ i điê m thu hoa ch, mâ u đâ t đươ c thu ơ  tư ng vươ n, ơ  đô  sâu 0-20 cm, mô i vươ n năm điê m theo hi nh che o gô c sau đo  trô n la i tha nh mô t mâ u đê  phân ti ch. Kết quả cho thấy lươ ng phân đa m bo n giai đoa n sau thu hoa ch, lân va  kali ơ  giai đoa n nuôi tra i; ha m lươ ng châ t đa m va  ma-nhê trong la  la  như ng yê u tô  quan tro ng co  tương quan thuâ n đê n năng suâ t xoa i. Đạm trong đất (X1), lân dễ tiêu trong đất (X2), đạm trong lá (X3) là ba yếu tố dự đoán năng suất (kg/cây) có ý nghĩa  trong điều kiện canh tác xoài cát Hòa Lộc tại Cái Bè, ti nh Tiền Giang theo phương trình hồi qui Y = - 9,51 + 82,40 X1 + 2,53X2 + 13,42 X3, R2 = 0,838.

 

Từ khóa: xoài cát Hòa Lộc, đạm, lân, kali, canxi, dinh dưỡng trong đất, dinh dưỡng trong lá.

Các bài báo khác
Số 48 (2017) Trang: 104-110
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 105-114
Tải về
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 109-118
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 11-18
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 111-119
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 113-119
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 122-128
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 122-129
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 127-134
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 129-138
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 135-141
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 141-151
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 157-166
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 178-185
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 192-206
Tải về
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 201-208
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 201-209
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 210-218
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 225-234
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 23-30
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 259-265
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 262-271
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 270-277
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 272-281
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 273-282
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 280-289
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 284-293
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 406-413
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 414-424
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 425-431
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 432-441
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 442-450
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 47-55
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 51-58
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 53-59
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 60-68
Tác giả: Trần Văn Hâu,
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 63-71
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 67-73
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 69-76
Tải về
Vol. 54, No. 5 (2018) Trang: 7-15
Tải về
Vol. 11, No. 1 (2019) Trang: 7-23
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 8-16
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 88-96
Tải về
1293 (2020) Trang: 193-202
Tạp chí: VI International Symposium on Lychee, Longan and Other Sapindaceae Fruits
(2014) Trang: 45-62
Tạp chí: Workshop on increasing production and market access for tropical fruit in SouthEast Asia
(2015) Trang: 36
Tạp chí: The international symposium on durian and other humid tropical fruits
1 (2012) Trang: 79
Tác giả: Trần Văn Hâu
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 107
Tác giả: Trần Văn Hâu
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 124
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 72
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...