Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 127-134
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/9/2014

Ngày chấp nhận: 07/11/2014

Title:

The correlation between the two factors, plant age and yield, and the two phenomenon, crystallization and dry juice sac, occurring on fruits of ?Hong? mandarin (Citrus reticulata Blanco) in Lai Vung District, Dong Thap Province

Từ khóa:

Quýt Hồng, tra?i chai, khô đầu múi

Keywords:

Citrus reticulata Blanco, granulation phenomenon, dry juice sac

ABSTRACT

This study was implemented in Lai Vung district, Dong Thap province from June 2010 to January 2011 to investigate the relationship between the two factors, i.e. plant ages and yield levels, and the two phenomenon, viz. crystallization and dry juice sac (DJC),  occurring on ?Hong? mandarin. Two factor experiment was arranged in randomized complete design with 9 treatments, and three replicates each of which equalled to one tree. The first factor was plant ages including 4-6, 7-10, and >10 year old trees. The second one was levels of yield, i.e. low (40-60 kg/tree), average (60-80 kg/tree), and high (80-100 kg/tree). Results showed that N content in leaf correlated negatively (r=-0.49**) with DJC fruit ratio, whereas P content in leaf correlated positively (r=0,65**) with the same ratio. Plant age correlated negatively with ratio of DJC fruit (r=-0,69**), i.e. trees at the age of 4-6 had the highest ratio (35.61%) while trees older than 10 years had the lowest ratio. Both plant ages and yield levels correlated negatively with the ratio of crystallization fruit (r =-0.63* and r=-0.48*, respectively) in which high yield trees had the lowest ratio (3.49%) of crystallization fruit while the low yield ones showed the highest ratio (5.92%).

TóM TắT

Đề tài được thực hiện tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp từ tháng 6/2010 đến tháng 01/2011 nhằm tìm hiểu sự tương quan giữa tuổi cây và năng suất trái đến hiện tượng trái chai và khô đâ?u mu?i (KĐM) trên cây quýt Hồng. Thí nghiệm thư?a sô? hai nhân tô?, với 9 nghiệm thức được bố trí theo thể thức ngẫu nhiên hoàn toàn với ba lần lặp lại, mỗi lần lặp lại tương ứng với mô?t cây. Nhân tố thứ nhất là tuổi cây với ba nghiệm thức là cây 4-6 năm tuổi, cây 7-10 năm tuổi và cây trên 10 năm tuổi. Nhân tố thứ hai là năng suất (trái/cây) với ba nghiệm thức là năng suất thấp (40-60 kg/cây), trung bình (60-80 kg/cây) và cao (80-100 kg/cây). Kết quả cho thấy ha?m lươ?ng châ?t đa?m trong la? có tương quan nghi?ch (r=-0,49**) nhưng hàm lượng Lân có tương quan thuâ?n (r=0,65**) với tỉ lệ trái KĐM. Tuổi cây có tương quan nghịch với tỉ lệ tra?i KĐM (r=-0,69**). Cây 4-6 năm có tỉ lệ KĐM cao nhất (35,61%) trong khi cây >10 năm tuô?i co? ti? lê? tra?i chai thâ?p nhâ?t (2,93%). Tuổi cây và mức năng suất có tương quan nghịch với tỉ lệ trái quýt Hồng bị chai (r =-0,63* và r=-0,48*, theo thứ tự). Cây cho năng suâ?t cao co? ti? lê? tra?i chai thâ?p nhâ?t (3,49%) trong khi cây cho năng suất thấp có tỷ lệ trái chai cao nhất (5.92%).

Các bài báo khác
Số 48 (2017) Trang: 104-110
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 105-114
Tải về
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 109-118
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 11-18
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 111-119
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 113-119
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 122-128
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 122-129
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 129-138
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 135-141
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 141-151
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 157-166
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 178-185
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 192-206
Tải về
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 201-208
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 201-209
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 210-218
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 225-234
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 23-30
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 259-265
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 262-271
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 270-277
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 272-281
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 273-282
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 280-289
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 284-293
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 406-413
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 414-424
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 425-431
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 432-441
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 442-450
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 47-55
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 51-58
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 53-59
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 60-68
Tác giả: Trần Văn Hâu,
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 63-71
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 67-73
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 69-76
Tải về
Vol. 54, No. 5 (2018) Trang: 7-15
Tải về
Vol. 11, No. 1 (2019) Trang: 7-23
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 8-16
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 88-96
Tải về
1293 (2020) Trang: 193-202
Tạp chí: VI International Symposium on Lychee, Longan and Other Sapindaceae Fruits
(2014) Trang: 45-62
Tạp chí: Workshop on increasing production and market access for tropical fruit in SouthEast Asia
(2015) Trang: 36
Tạp chí: The international symposium on durian and other humid tropical fruits
1 (2012) Trang: 79
Tác giả: Trần Văn Hâu
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 107
Tác giả: Trần Văn Hâu
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 124
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 72
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...