Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 135-141
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/9/2014

Ngày chấp nhận: 07/11/2014

Title:

Morphology of pollen and some approaches to improve fruit set and to reduce immature fruit drop on ?Ha Chau? Baccaurea (Baccaurea ramiflora Lour.) in Phong Dien District, Can Tho City

Từ khóa:

Hạt phấn, tăng đậu trái, dâu Hạ Châu, Gibberellin, NAA, ru?ng tra?i non

Keywords:

Pollen, increase fruit set, ?Ha Chau? Baccaurea, GA3, NAA, immature fruit drop

ABSTRACT

This study was aimed to investigate morphology, viability of pollens, and to establish methods for improving fruit set and reducing immature fruit abscission occurring on ?Ha Chau? baccaurea. Five experiments were carried out on the 8-24 years old trees (male and female) from March 2010 to March 2011 in Phong Dien district, Cantho city. Results of this study showed that size of ?Ha Chau? pollens was 18.8 ± 0.3 àm; the ratio of viable pollens, corresponding with the ratio of pollens stained by Acetocarmine, was 86%. Pollen culture media supplemented with 10 ppm of H3BO3 helped increase germination ratio and improve pollen tube extension; while supplementation with NAA at 20-40 ppm brought about pollen germination ratio higher than 50% in 6-12 h after culture (HAC), and 100% in  24 HAC. After harvesting, pollen could survive for 18 and
48 hours at room temperature, and at 20-25oC respectively. Foliar application of 40 ppm GA3 at the period of 10-15 days after fruit set reduced immature fruit drop ratio to 2.5 folds less than that occured on trees of control treatment (non-sprayed).

TóM TắT

Đề tài được thực hiện nhằm mục tiêu xác định hình thái và sức sống của hạt phấn, tìm ra một số biện pháp cải thiện sự đậu trái và hạn chế rụng trái non trên dâu Hạ Châu. Đề tài đã thực hiện 5 thí nghiệm trên cây dâu Hạ Châu (đực và cái) từ 8-24 năm tuổi từ tháng 3 năm 2010 đến tháng 03 năm 2011 tại huyện Phong Điền Thành phố Cần Thơ. Kết quả cho thấy hạt phấn dâu Hạ Châu có ki?ch thươ?c 18,8 ± 0,3 àm, ti? lê? ăn ma?u Acetocarmin tương ư?ng vơ?i tỷ lệ hạt phấn có sư?c sô?ng đa?t 86%. Trong môi trươ?ng nuôi câ?y, H3BO3 nô?ng đô? 10 ppm la?m tăng ti? lê? nâ?y mâ?m ha?t phâ?n va? sư? pha?t triê?n chiê?u da?i ô?ng phâ?n, NAA 20-40 ppm giu?p ha?t phâ?n nâ?y mâ?m trên 50% sau 6-12 giơ? va? đa?t 100% sau 24 giơ?. Ha?t phâ?n sau khi thu hoa?ch sô?ng đê?n 18 giơ? trong điê?u kiê?n nhiê?t đô? pho?ng, ba?o qua?n ở 20-25oC co? thê? sô?ng đê?n 48 giơ?. Phun GA3 ở nồng độ 40 ppm giai đoa?n 10-15 nga?y sau khi đâ?u tra?i co? hiệu qua? gia?m sư? ru?ng tra?i non gâ?p 2,5 so vơ?i
đô?i chư?ng.

Các bài báo khác
Số 48 (2017) Trang: 104-110
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 105-114
Tải về
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 109-118
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 11-18
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 111-119
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 113-119
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 122-128
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 122-129
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 127-134
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 129-138
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 141-151
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 157-166
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 178-185
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 192-206
Tải về
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 201-208
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 201-209
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 210-218
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 225-234
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 23-30
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 259-265
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 262-271
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 270-277
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 272-281
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 273-282
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 280-289
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 284-293
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 406-413
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 414-424
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 425-431
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 432-441
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 442-450
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 47-55
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 51-58
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 53-59
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 60-68
Tác giả: Trần Văn Hâu,
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 63-71
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 67-73
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 69-76
Tải về
Vol. 54, No. 5 (2018) Trang: 7-15
Tải về
Vol. 11, No. 1 (2019) Trang: 7-23
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 8-16
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 88-96
Tải về
1293 (2020) Trang: 193-202
Tạp chí: VI International Symposium on Lychee, Longan and Other Sapindaceae Fruits
(2014) Trang: 45-62
Tạp chí: Workshop on increasing production and market access for tropical fruit in SouthEast Asia
(2015) Trang: 36
Tạp chí: The international symposium on durian and other humid tropical fruits
1 (2012) Trang: 79
Tác giả: Trần Văn Hâu
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 107
Tác giả: Trần Văn Hâu
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 124
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 72
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...