Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 36 (2015) Trang: 63-71
Tải về

T

Thông tin chung:

Ngày nhận: 23/06/2014

Ngày chấp nhận: 26/02/2015

Title:

Effect of doses of N-P2O5-K2O-MgO composition on yield and quality of the sterile-seeded ‘Ba Lang’ jackfruit in Cai Rang District, Can Tho City

Từ khóa:

Mít Ba Láng hạt lép, đạm (N), lân (P2O5), kali (K2O), ma-nhê (MgO)

Keywords:

Aborted seed ‘Ba Lang’ Jackfruit (Artocarpus heterophyllus Lamk.), nitrogen (N), phosphorus (P2O5), potassium (K2O), magnesium (MgO)

ABSTRACT

This study was aimed to identify doses of the N-P2O5-K2O-MgO composition effective on yield and quality of the aborted seed Ba Lang jackfruit in Cai Rang district, Can Tho city. An experiment was arranged in the completely randomized design with five treatments including amounts of fertilizer applied, i.e. 1, 2, 3, and 4 kg/plant/year of N-P2O5-K2O-MgO at the relative ratio of 4-2-4-1, and no application as a control treatment; each treatment had five replications with one tree for each. The applied amount was splitted to four times of application, viz. post harvest, pre-flowering, 30 days after fruit set and 60 days after fruit set. Results showed that applying different doses of N-P-K-Mg at 4-2-4-1 affected the flowering period, number of flowers per tree, yield and yield components, number of filled seeds, and quality of aborted seed ‘Ba Lang’ jackfruit. Application of 3 kg/tree/year brought about high yield, high aril quality (high oBrix, low TA, water content, number and ratio of filled seeds).

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định liều lượng phân N-P2O5-K2O-MgO có hiệu quả lên năng suất và phẩm chất trái mít Ba Láng hạt lép tại Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với năm nghiệm thức (NT) (Bón 1, 2, 3 và 4 kg/cây/năm phân N-P2O5-K2O-MgO với tỉ lệ 4-2-4-1 và đối chứng không bón phân), năm lần lặp lại mỗi lần lặp lại là một cây. Phân được chia thành bốn lần bón: Sau khi thu hoạch, trước khi ra hoa, 30 ngày sau khi đậu trái, 60 ngày sau khi đậu trái. Kết quả cho thấy Bón phân N-P-K-Mg theo tỉ lệ 4-2-4-1 với liều lượng khác nhau có ảnh hưởng đến thời gian ra hoa, số hoa cái/cây, năng suất và các thành phần năng suất của trái mít Ba Láng hạt lép, số hạt chắc và phẩm chất múi mít. Bón với liều lượng 3 kg/cây/năm đạt năng suất cao, phẩm chất múi và xơ mít tốt (oBrix cao, TA và hàm lượng nước thấp, số lượng và tỉ lệ hạt chắc/trái thấp.

Các bài báo khác
Số 48 (2017) Trang: 104-110
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 105-114
Tải về
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 109-118
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 11-18
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 111-119
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 113-119
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 122-128
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 122-129
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 127-134
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 129-138
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 135-141
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 141-151
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 157-166
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 178-185
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 192-206
Tải về
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 201-208
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 201-209
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 210-218
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 225-234
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 23-30
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 259-265
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 262-271
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 270-277
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 272-281
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 273-282
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 280-289
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 284-293
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 406-413
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 414-424
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 425-431
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 432-441
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 442-450
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 47-55
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 51-58
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 53-59
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 60-68
Tác giả: Trần Văn Hâu,
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 67-73
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 69-76
Tải về
Vol. 54, No. 5 (2018) Trang: 7-15
Tải về
Vol. 11, No. 1 (2019) Trang: 7-23
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 8-16
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 88-96
Tải về
1293 (2020) Trang: 193-202
Tạp chí: VI International Symposium on Lychee, Longan and Other Sapindaceae Fruits
(2014) Trang: 45-62
Tạp chí: Workshop on increasing production and market access for tropical fruit in SouthEast Asia
(2015) Trang: 36
Tạp chí: The international symposium on durian and other humid tropical fruits
1 (2012) Trang: 79
Tác giả: Trần Văn Hâu
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 107
Tác giả: Trần Văn Hâu
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 124
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 72
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...